Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2018 - 2023
1

UCHWAŁA NR X/211/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tychy

2

UCHWAŁA NR X/210/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XI/220/2011 Rady Miasta Tychy z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Tychy, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich

3

UCHWAŁA NR X/209/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy prawa własności działki nr 1092/723 położonej przy ul. Serdecznej w Tychach, obciążonej hipoteką

4

UCHWAŁA NR X/208/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy prawa własności działki nr 1090/722 położonej przy ul. Serdecznej w Tychach

5

UCHWAŁA NR X/207/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 1651/65, położonej w Tychach przy ul. Pomarańczy oraz wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz właścicieli działek przyległych ograniczonego prawa rzeczowego tj. służebności drogi na działce nr 1651/65

6

UCHWAŁA NR X/206/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 786/475, położonej w Tychach przy ul. Jurajskiej oraz wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz właścicieli działek przyległych ograniczonego prawa rzeczowego tj. służebności drogi na działce nr 786/475

7

UCHWAŁA NR X/205/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul. Powstańców

8

UCHWAŁA NR X/204/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu (garaż)

9

UCHWAŁA NR X/203/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy oraz zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (na czas nieoznaczony)

10

UCHWAŁA NR X/202/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy oraz zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat)

11

UCHWAŁA NR X/201/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy"

12

UCHWAŁA NR X/200/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Armii Krajowej, al. Piłsudskiego, ul. Beskidzkiej i linii kolejowej nr 179 w Tychach

13

UCHWAŁA NR X/199/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej miasta Tychy o nazwie "Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 w Tychach" oraz nadania Statutu

14

UCHWAŁA NR X/198/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej miasta Tychy o nazwie "Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Nr 1 w Tychach" oraz nadania Statutu

15

UCHWAŁA NR X/197/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych, w tym rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego

16

UCHWAŁA NR X/196/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2019 - 2028

17

UCHWAŁA NR X/195/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2019 r.

18

UCHWAŁA NR X/194/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia statutu Młodzieżowej Rady Miasta Tychy

19

UCHWAŁA NR X/193/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika

20

UCHWAŁA NR X/192/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach oraz Sądu Rejonowego w Tychach

Powrót