Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2018 - 2023
1

UCHWAŁA NR IX/191/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tychy.

2

UCHWAŁA NR IX/190/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Tychy”.

3

UCHWAŁA NR IX/189/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie zabudowanej nieruchomości, położonej w Tychach przy ul. Jaroszowickiej 100.

4

UCHWAŁA NR IX/188/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy, położonej w Tychach przy ul. Sadowej.

5

UCHWAŁA NR IX/187/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (na czas nieoznaczony).

6

UCHWAŁA NR IX/186/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat).

7

UCHWAŁA NR IX/185/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu (garaż).

8

UCHWAŁA NR IX/184/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie: ul. Edukacji, Grota Roweckiego, Trzy Stawy oraz Parku Północnego w Tychach.

9

UCHWAŁA NR IX/183/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Nad Jeziorem oraz północno-zachodniego brzegu Jeziora Paprocańskiego w Tychach – etap I.

10

UCHWAŁA NR IX/182/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla trzech obszarów położonych w Tychach.

11

UCHWAŁA NR IX/181/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Osiedli D i G w rejonie ulic: Henryka Dąbrowskiego, Grota Roweckiego, Alei Niepodległości, Beskidzkiej i linii kolejowej w Tychach.

12

UCHWAŁA NR IX/180/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Osiedla C w rejonie ulic: Harcerskiej, Cienistej, Alei Niepodległości, Grota Roweckiego i linii kolejowej w Tychach.

13

UCHWAŁA NR IX/179/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej bocznej od ulicy Żorskiej.

14

UCHWAŁA NR IX/178/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 czerwca 2019 r.w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej bocznej od ul. Żorskiej.

15

UCHWAŁA NR IX/177/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej bocznej od ulicy Leszczynowej.

16

UCHWAŁA NR IX/176/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach.

17

UCHWAŁA NR IX/175/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/VIII/152/03 Rady Miasta Tychy z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach.

18

UCHWAŁA NR IX/174/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia stypendium miasta Tychy pn. „Tyskie Orły” dla uzdolnionych uczniów za wyniki w nauce i znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów miasta Tychy pn. „Tyskie Orły”.

19

UCHWAŁA NR IX/173/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia stypendium miasta Tychy pn. „Lider  zawodu” dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe mających znaczące osiągnięcia w zakresie kształcenia w zawodzie oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów miasta Tychy pn. „Lider  zawodu”.

20

UCHWAŁA NR IX/172/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyznania dyrektorom publicznych szkół i przedszkoli zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2019/2020.

21

UCHWAŁA NR IX/171/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia prowadzenia wspólnej obsługi szkół i placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest miasto Tychy.

22

UCHWAŁA NR IX/170/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLIII/711/17 Rady Miasta Tychy z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Tychy dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

23

UCHWAŁA NR IX/169/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/585/17 Rady Miasta Tychy z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym na finansowanie  wydatków majątkowych miasta Tychy w latach 2019 – 2020.

24

UCHWAŁA NR IX/168/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 czerwca 2019 r. w  sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2019-2028.

25

UCHWAŁA NR IX/167/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2019 r.

26

UCHWAŁA NR IX/166/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 czerwca 2019 r. w  sprawie zmiany uchwały Nr III/39/18 Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych udzielanych w 2019 roku z budżetu miasta Tychy dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach.

27

UCHWAŁA NR IX/165/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet członków komisji wyborczych.

28

UCHWAŁA NR IX/164/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej.

29

UCHWAŁA NR IX/163/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rad Osiedli w 2019 roku.

30

UCHWAŁA NR IX/162/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

31

UCHWAŁA NR IX/161/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.

32

UCHWAŁA NR IX/160/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

33

UCHWAŁA NR IX/159/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta na II półrocze 2019 r.

Powrót