Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2018 - 2023
1

UCHWAŁA NR VIII/158/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 22 w Tychach.

2

UCHWAŁA NR VIII/157/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tychy.

3

UCHWAŁA NR VIII/156/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych w Gminie Miasta Tychy na lata 2019-2024.

4

UCHWAŁA NR VIII/155/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku energetycznego.

5

UCHWAŁA NR VIII/154/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (na czas nieoznaczony).

6

UCHWAŁA NR VIII/153/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat).

7

UCHWAŁA NR VIII/152/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Lokalnej, Serdecznej, linii kolejowej oraz doliny Potoku Tyskiego w Tychach.

8

UCHWAŁA NR VIII/151/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ulicami: Mikołowską, Zakątek, Nowokościelną, Kościuszki, Ks. Kapicy, Sienkiewicza, Boczną, Kard.  Hlonda i Bpa. Burschego w Tychach - etap II.

9

UCHWAŁA NR VIII/150/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży na terenie miasta Tychy.

10

UCHWAŁA NR VIII/149/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2019 – 2028.

11

UCHWAŁA NR VIII/148/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2019 r.

12

UCHWAŁA NR VIII/147/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/39/18 Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych udzielanych w 2019 roku z budżetu miasta Tychy dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach.

13

UCHWAŁA NR VIII/146/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji Rady Miasta Tychy w 2018 r.

14

UCHWAŁA NR VIII/145/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tychy za okres działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

15

UCHWAŁA NR VIII/144/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 maja 2019 r. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Tychy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.

16

UCHWAŁA NR VIII/143/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta Tychy.

Powrót