Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2018 - 2023
1

UCHWAŁA NR V/110/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Tyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki  z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach.

2

UCHWAŁA NR V/109/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Tychy do roku 2022”.

3

UCHWAŁA NR V/108/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Tychy w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat.

4

UCHWAŁA NR V/107/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat).

5

UCHWAŁA NR V/106/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1651/65 położona w Tychach przy ul. Pomarańczy.

6

UCHWAŁA NR V/105/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wykorzystania środków na finansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przekazanych do realizacji powiatom z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku.

7

UCHWAŁA NR V/104/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy.

8

UCHWAŁA NR V/103/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023.

9

UCHWAŁA NR V/102/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/144/15 Rady Miasta Tychy z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych zmienionej Uchwałą NR XXIV/414/16 Rady Miasta Tychy z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/144/15 Rady Miasta Tychy z dnia 28 maja 2015r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

10

UCHWAŁA NR V/101/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Rady Muzeum Miejskiego w Tychach powołanej uchwałą Nr XLIV/722/18 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Rady Muzeum Miejskiego w Tychach.

11

UCHWAŁA NR V/100/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2019 – 2028.

12

UCHWAŁA NR V/99/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2019 r.

13

UCHWAŁA NR V/98/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/39/18 Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych udzielanych w 2019 roku z budżetu miasta Tychy dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach.

14

UCHWAŁA NR V/97/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/79/19 Rady Miasta Tychy z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu SOWA – oświetlenie zewnętrzne”.

15

UCHWAŁA NR V/96/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr III/46/18 Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Placówki Pieczy Zastępczej „Kwadrat” w Tychach.

16

UCHWAŁA NR V/95/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr III/50/18 Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 w Tychach.

17

UCHWAŁA NR V/94/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr III/49/18 Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Tychach.

18

UCHWAŁA NR V/93/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej - Osiedle „Suble-Glinka”.

19

UCHWAŁA NR V/92/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej - Osiedle „Stare Tychy”.

20

UCHWAŁA NR V/91/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej - Osiedle „Glinka 1”.

21

UCHWAŁA NR V/90/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej - Osiedle „Anna”.

Powrót