Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2018 - 2023
1

UCHWAŁA NR XIII/275/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tychy

2

UCHWAŁA NR XIII/274/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tychy

3

UCHWAŁA NR XIII/273/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie powierzenia Górnośląsko–Zagłębiowskiej Metropolii zadań z zakresu budowy, przebudowy i remontu wiat przystankowych lub innych budynków służących pasażerom

4

UCHWAŁA NR XIII/272/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/382/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 27 stycznia 2000 r. w sprawie przyjęcia statutu Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach

5

UCHWAŁA NR XIII/271/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/289/15 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru e-deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (ze zm.)

6

UCHWAŁA NR XIII/270/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/288/15 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi (ze zm.)

7

UCHWAŁA NR XIII/269/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy oraz zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (na czas nieoznaczony)

8

UCHWAŁA NR XIII/268/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy oraz zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat)

9

UCHWAŁA NR XIII/267/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy prawa własności działki nr 3354/97 położonej przy ul. Jankowickiej w Tychach

10

UCHWAŁA NR XIII/266/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie nadania nazwy rondo Myśliwskie rondu położonemu na skrzyżowaniu ulicy Myśliwskiej z ulicą Legionów Polskich w Tychach

11

UCHWAŁA NR XIII/265/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – Dziennym Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” przy ul. Batorego 57 i Filii Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” przy ul. Edukacji 11 w Tychach

12

UCHWAŁA NR XIII/264/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Tychy a Miastem Oświęcim dotyczącego zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Tychach oraz pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii tego wyznania

13

UCHWAŁA NR XIII/263/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/54/18 Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych w Tychach i określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.

14

UCHWAŁA NR XIII/262/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 6 w Tychach w Zespole Szkół nr 7 w Tychach w pięcioletnie Technikum nr 6 w Tychach w Zespole Szkół nr 7 w Tychach

15

UCHWAŁA NR XIII/261/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 5 w Tychach w Zespole Szkół nr 6 w Tychach w pięcioletnie Technikum nr 5 w Tychach w Zespole Szkół nr 6 w Tychach

16

UCHWAŁA NR XIII/260/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 4 im. Hanny i Kazimierza Wejchertów w Tychach w Zespole Szkół nr 5 w Tychach w pięcioletnie Technikum nr 4 im. Hanny i Kazimierza Wejchertów w Tychach w Zespole Szkół nr 5 w Tychach

17

UCHWAŁA NR XIII/259/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia  przekształcenia czteroletniego Technikum nr 3 w Tychach w Zespole Szkół nr 4 im. Janusza Groszkowskiego w Tychach w pięcioletnie Technikum nr 3 w Tychach w Zespole Szkół nr 4 im. Janusza Groszkowskiego w Tychach

18

UCHWAŁA NR XIII/258/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 2 w Tychach w pięcioletnie Technikum nr 2 w Tychach

19

UCHWAŁA NR XIII/257/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 1 w Tychach w Zespole Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach w pięcioletnie Technikum nr 1 w Tychach w Zespole Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach

20

UCHWAŁA NR XIII/256/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia  przekształcenia trzyletniego IV Liceum Ogólnokształcącego w Tychach w Zespole Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach w czteroletnie IV Liceum Ogólnokształcące w Tychach w Zespole Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach

21

UCHWAŁA NR XIII/255/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia  przekształcenia trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Tychach w  czteroletnie III Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Tychach

22

UCHWAŁA NR XIII/254/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Cypriana Kamila Norwida w Tychach w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Cypriana Kamila Norwida w Tychach

23

UCHWAŁA NR XIII/253/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Leona Kruczkowskiego w Tychach w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego w Tychach

24

UCHWAŁA NR XIII/252/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/160/11 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości opłat wnoszonych przez rodziców (opiekunów prawnych) dzieci korzystających z opieki w jednostce budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski w Tychach

25

UCHWAŁA NR XIII/251/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie miasta Tychy

26

UCHWAŁA NR XIII/250/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/43/18 Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego miasta Tychy

27

UCHWAŁA NR XIII/249/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu  współpracy Miasta Tychy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

28

UCHWAŁA NR XIII/248/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok

29

UCHWAŁA NR XIII/247/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok

30

UCHWAŁA NR XIII/246/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

31

UCHWAŁA NR XIII/245/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2019 - 2028

32

UCHWAŁA NR XIII/244/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2019 r.

Powrót