Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2018 - 2023
1

UCHWAŁA NR XII/243/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Pana Konrada Cezarego Łakomego

2

UCHWAŁA NR XII/242/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach

3

UCHWAŁA NR XII/241/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 października 2019 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu Rewitalizacji dla miasta Tychy do roku 2023

4

UCHWAŁA NR XII/240/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy oraz zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (na czas nieoznaczony)

5

UCHWAŁA NR XII/239/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy oraz zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat)

6

UCHWAŁA NR XII/238/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 października 2019 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu (garaż)

7

UCHWAŁA NR XII/237/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w południowej części osiedla Wilkowyje w Tychach – etap IV

8

UCHWAŁA NR XII/236/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 października 2019 r. w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Jaroszowickiej i Mysłowickiej oraz doliny rzeki Mlecznej w Tychach w części obejmującej dwa obszary w rejonie ul. Mysłowickiej

9

UCHWAŁA NR XII/235/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 października 2019 r. w sprawie wykorzystania środków na finansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przekazanych do realizacji powiatom z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku

10

UCHWAŁA NR XII/234/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do  realizacji rządowego Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2019-2020

11

UCHWAŁA NR XII/233/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/VIII/152/03 Rady Miasta Tychy z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach

12

UCHWAŁA NR XII/232/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 października 2019 r. w sprawie powierzenia obsługi wspólnej Środowiskowego Domu Samopomocy „MOZAIKA” w Tychach Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Tychach

13

UCHWAŁA NR XII/231/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 października 2019 r. w sprawie statutu Środowiskowego Domu Samopomocy „MOZAIKA“ w Tychach

14

UCHWAŁA NR XII/230/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 października 2019 r. w sprawie wyodrębnienia  Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ze struktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach i utworzenia nowej jednostki organizacyjnej Gminy Miasta Tychy

15

UCHWAŁA NR XII/229/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/174/19 Rady Miasta Tychy z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia stypendium miasta Tychy pn. „Tyskie Orły” dla uzdolnionych uczniów za wyniki w nauce i znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów miasta Tychy pn. „Tyskie Orły”

16

UCHWAŁA NR XII/228/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/383/16 Rady Miasta Tychy z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy i nadania jej statutu oraz w sprawie określenia jednostek obsługiwanych i zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi

17

UCHWAŁA NR XII/227/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/589/17 Rady Miasta Tychy z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu Dziennego Domu  Pomocy Społecznej „Wrzos” w Tychach

18

UCHWAŁA NR XII/226/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 października 2019 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Śląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr X/199/19 Rady Miasta Tychy z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia statutu Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 w Tychach

19

UCHWAŁA NR XII/225/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 października 2019 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Śląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr X/198/19 Rady Miasta Tychy z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia statutu Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 w Tychach

20

UCHWAŁA NR XII/224/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku obowiązujących na terenie gminy Tychy

21

UCHWAŁA NR XII/223/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/585/17 Rady Miasta Tychy z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym na finansowanie wydatków majątkowych miasta Tychy w latach 2019 - 2021

22

UCHWAŁA NR XII/222/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2019 - 2028

23

UCHWAŁA NR XII/221/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2019 r.

24

UCHWAŁA NR XII/220/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zasad podziału środków budżetowych dla jednostek pomocniczych miasta Tychy oraz wysokości środków budżetowych dla jednostek pomocniczych na rok 2020

25

UCHWAŁA NR XII/219/19 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr L/820/18 Rady Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad podziału środków budżetowych dla jednostek pomocniczych miasta Tychy oraz wysokości środków budżetowych dla jednostek pomocniczych na rok 2019

Powrót