Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2018 - 2023
1

UCHWAŁA NR III/65/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok

2

UCHWAŁA NR III/64/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Sekretarza Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Tychy

3

UCHWAŁA NR III/63/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2019

4

UCHWAŁA NR III/62/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/382/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 27 stycznia 2000 r. w sprawie przyjęcia statutu Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach

5

UCHWAŁA NR III/61/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ulicami: Mikołowską, Zakątek, Nowokościelną, Kościuszki, Ks. Kapicy, Sienkiewicza, Boczną, Kard. Hlonda i Bpa. Burschego w Tychach - etap I

6

UCHWAŁA NR III/60/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, na obszarze miasta Tychy

7

UCHWAŁA NR III/59/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 856/788 położona w Tychach przy ul. Jakuba oraz wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie na rzecz właścicieli działek przyległych ograniczonego prawa rzeczowego tj. odpłatnej służebności drogi na działce nr 856/788

8

UCHWAŁA NR III/58/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu (garaż)

9

UCHWAŁA NR III/57/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat)

10

UCHWAŁA NR III/56/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (na czas nieoznaczony)

11

UCHWAŁA NR III/55/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Tychy a Powiatem Pszczyńskim dotyczącego zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Tychach oraz pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii tego wyznania

12

UCHWAŁA NR III/54/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych w Tychach i określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.

13

UCHWAŁA NR III/53/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej nr 21 w Tychach

14

UCHWAŁA NR III/52/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 – moduł  dla dzieci i młodzieży, moduł dla osób dorosłych

15

UCHWAŁA NR III/51/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023

16

UCHWAŁA NR III/50/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia  statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 w Tychach

17

UCHWAŁA NR III/49/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Tychach

18

UCHWAŁA NR III/48/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej miasta Tychy o nazwie  "Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 w Tychach"

19

UCHWAŁA NR III/47/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej miasta Tychy o nazwie  "Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Tychach"

20

UCHWAŁA NR III/46/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Placówki Pieczy Zastępczej „Kwadrat” w Tychach

21

UCHWAŁA NR III/45/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok

22

UCHWAŁA NR III/44/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok

23

UCHWAŁA NR III/43/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego miasta Tychy

24

UCHWAŁA NR III/42/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Tychy

25

UCHWAŁA NR III/41/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2019 rok

26

UCHWAŁA NR III/40/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy  na lata 2019 – 2028

27

UCHWAŁA NR III/39/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych udzielanych w 2019 roku z budżetu miasta Tychy dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach

28

UCHWAŁA NR III/38/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2018-2028

29

UCHWAŁA NR III/37/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2018 r.

30

UCHWAŁA NR III/36/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/80/15 Rady Miasta Tychy z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (ze zm.)

31

UCHWAŁA NR III/35/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Tychy na rok 2019

32

UCHWAŁA NR III/34/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie projektu Statutu Osiedla „Z”

33

UCHWAŁA NR III/33/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta na I półrocze 2019 r.

34

UCHWAŁA NR III/32/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr I/8/18 Rady Miasta Tychy z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia składów osobowych Komisji Rady Miasta Tychy

35

UCHWAŁA NR III/31/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Tychy

36

UCHWAŁA NR III/30/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr I/10/18 Rady Miasta Tychy z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Tychy

37

UCHWAŁA NR III/29/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr I/16/18 Rady Miasta Tychy z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Tychy.

Powrót