Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2006 - 2010
1

UCHWAŁA NR 0150/XLVII/1067/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2010 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana   J          S           na działalność Prezydenta Miasta Tychy, w związku z nieudzieleniem w ustawowym terminie odpowiedzi na złożoną skargę.

2

UCHWAŁA NR 0150/XLVII/1066/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2010 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa  G       i R             J                 na działalność Prezydenta Miasta Tychy.

3

UCHWAŁA NR 0150/XLVII/1065/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2010 r. w sprawie rozpatrzenia dwóch skarg Pani E        K                       na bezczynność i działalność Prezydenta Miasta Tychy i podległych jednostek.

4

UCHWAŁA NR 0150/XLVII/1064/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2010 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, których czasookres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata.

5

UCHWAŁA NR 0150/XLVII/1063/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XLVI/1042/10 z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, których czasookres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata.

6 UCHWAŁA NR 0150/XLVII/1062/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Sikorskiego w Tychach
7 UCHWAŁA NR 0150/XLVII/1061/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy”
8

UCHWAŁA NR 0150/XLVII/1060/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych i zaliczenia ich do kategorii dróg powiatowych na terenie miasta Tychy

9 UCHWAŁA NR 0150/XLVII/1059/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30. września 2010 r. w sprawie pozytywnego zaopiniowania zbycia udziałów posiadanych przez Gminę Tychy w kapitale zakładowym „KEM- Tyskie Drogi” Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach.
10 UCHWAŁA NR 0150/XLVII/1058/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Tychy Nr 0150/XLII/972/10 z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia poręczenia spłaty kredytu na budowę mieszkań na wynajem dla Tyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. w Tychach.
11 UCHWAŁA NR 0150/XLVII/1057/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30. września 2010 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego „Śródmieście” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach
12 UCHWAŁA NR 0150/XLVII/1056/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30. września 2010 r. w sprawie połączenia jednostki budżetowej pod nazwą Miejskie Schronisko dla Zwierząt w Tychach oraz jednostki budżetowej pod nazwą Izba Wytrzeźwień w Tychach z jednostką budżetową pod nazwą Tyski Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Tychach.
13 UCHWAŁA NR 0150/XLVII/1055/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30. września 2010 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Izba Wytrzeźwień w Tychach.
14 UCHWAŁA NR 0150/XLVII/1054/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30. września 2010 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Izba Wytrzeźwień w Tychach.
15 UCHWAŁA NR 0150/XLVII/1053/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2010 r. w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Kobiór w sprawie likwidacji Publicznego Zakładu Lecznictwa Podstawowego w Kobiórze.
16

UCHWAŁA NR 0150/XLVII/1052/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr 0150/XLV/1012/10 Rady Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 2010 r. dotyczącej przyznania dyrektorom publicznych szkół i przedszkoli zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2010/2011

17 UCHWAŁA NR 0150/XLVII/1051/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2010r.w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2010 r.
18

UCHWAŁA NR 0150/XLVII/1050/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2010 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania i ustalenia ich numerów dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Rady Miasta Tychy, Sejmiku Województwa Śląskiego oraz Prezydenta Miasta Tychy zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

19 UCHWAŁA NR 0150/XLVII/1049/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2010 r. w sprawie apelu o przyjęcie i wprowadzenie w trybie pilnym przepisów prawa, które uniemożliwią handel substancjami psychoaktywnymi zawartymi w „dopalaczach”
20

UCHWAŁA NR 0150/XLVII/1048/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0150/XXXII/717/09 Rady Miasta Tychy z dnia 25 czerwca 2009r., w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju sportu miasta Tychy na lata 2009-2015”

Powrót