Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2006 - 2010
1 UCHWAŁA NR 0150/XLVI/1047/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej Spółki Akcyjnej w Tychach
2

UCHWAŁA NR 0150/XLVI/1046/2010 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych i zaliczenia ich do kategorii dróg powiatowych na terenie miasta Tychy

3

UCHWAŁA NR 0150/XLVI/1045/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2009-2013 zatwierdzonym Uchwałą Nr 0150/XXXV/808/09 Rady Miasta Tychy z dnia 29 października 2009 r.

4 UCHWAŁA NR 0150/XLVI/1044/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 sierpnia 2010 r.w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Oświęcimskiej
5 Uchwała Nr 0150/XLVI/1043/10 Rady Miasta Tychy z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej
6 UCHWAŁA NR 0150/XLVI/1042/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, których czasookres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata
7

UCHWAŁA NR 0150/XLVI/1041/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty przy zakupie od Gminy Miasta Tychy lokalu mieszkalnego

8

UCHWAŁA NR 0150/XLVI/1040/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 sierpnia 2010r.w sprawie zmiany uchwały nr 0150/XXXIV/644/05 Rady Miasta Tychy z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Tychy (z późniejszymi zmianami)

9

UCHWAŁA NR 0150/XLVI/1039/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr 0150/V/129/07 z dnia 29 marca 2007r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Tychy

10 UCHWAŁA NR 0150/XLVI/1038/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie
11 UCHWAŁA NR 0150/XLVI/1037/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie likwidacji Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Solidarności 12.
12

UCHWAŁA NR 0150/XLVI/1036/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

13 UCHWAŁA NR 0150/XLVI/1035/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie wykorzystania środków na finansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przekazanych do realizacji powiatom z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2010 roku
14

UCHWAŁA NR 0150/XLVI/1034/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” w Tychach

15 Uchwała Nr 0150/XLVI/1033/10 Rady Miasta Tychy z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2010r.
16 UCHWAŁA NR 0150/XLVI/1032/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Tychy dla Miasta i Gminy Bogatynia
17 UCHWAŁA NR 0150/XLVI/1031/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie zasad podziału środków budżetowych dla jednostek pomocniczych miasta Tychy oraz podziału środków budżetowych dla jednostek pomocniczych na rok 2011
18

UCHWAŁA NR 0150/XLVI/1030/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/V/115/07 Rady Miasta Tychy z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Miasta ds. opracowania projektów statutów jednostek pomocniczych miasta (z późn. zm.).

Powrót