Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2006 - 2010
1

UCHWAŁA NR 0150/XLV/1029/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/XXIII/509/08 Rady Miasta Tychy z dnia 25 września 2008 r. w sprawie powołania Komisji Doraźnej pod nazwą „Komisja Statutowa” z późn. zm.

2 UCHWAŁA NR 0150/XLV/1028/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Sadowej
3 UCHWAŁA NR 0150/XLV/1027/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia skweru imieniem „Powstańców Śląskich” przy ul. Katowickiej przylegającego do pomnika ku czci poległych Powstańców Śląskich
4 UCHWAŁA NR 0150/XLV/1026/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w sprawie sygnatura akt. IV SA/GI 185/10 dotyczącej rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego w sprawie Uchwały Nr 150/XXXVI/822/09 Rady Miasta Tychy z dnia 26 listopada 2009 r. o zmianie Statutu Osiedla „Cielmice”.
5 UCHWAŁA NR 0150/XLV/1025/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie przejęcia pojazdu marki Fiat 126p nr rej. ST 42871 na własność miasta Tychy
6 UCHWAŁA NR 0150/XLV/1024/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie przejęcia pojazdu marki Volkswagen Polo na własność miasta Tychy
7 UCHWAŁA NR 0150/XLV/1023/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 czerwca 2010 r.w sprawie przejęcia pojazdu marki KIA na własność miasta Tychy
8

UCHWAŁA NR 0150/XLV/1022/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

9 UCHWAŁA NR 0150/XLV/1021/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy nieruchomości położonej przy ul. Oświęcimskiej 295
10 Uchwała Nr 0150/XLV/1020/2010 Rady Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul. Katowickiej
11 Uchwała Nr 0150/XLV/1019/2010 Rady Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 2010 r. sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
12 UCHWAŁA NR 0150/XLV/1018/2010 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
13

UCHWAŁA NR 0150/XLV/1017/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/659/2001 z dnia 28 czerwca 2001 roku w sprawie zasad korzystania z obszarów zieleni miejskiej położonych na terenie miasta Tychy (zmienionej uchwałą Nr 0150/XLIX/935/06 z dnia 31 sierpnia 2006 roku)

14

UCHWAŁA NR 0150/XLV/1016/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, na terenie miasta Tychy.

15

UCHWAŁA NR 0150/XLV/1015/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tychy

16

UCHWAŁA NR 0150/XLV/1014/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XXXV/803/2009 Rady Miasta Tychy z dnia 29 października 2009 r. w sprawie likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Szpital Miejski w Tychach i przekazanie zadań likwidowanego szpitala niepublicznemu zakładowi opieki zdrowotnej Szpital Miejski Spółka z o. o. w Tychach.

17 UCHWAŁA Nr 0150/XLV/1013/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Regionalnego Zespołu Opieki Paliatywnej – Dom Sue Ryder w Bydgoszczy.
18

UCHWAŁA NR 0150/XLV/1012/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie przyznania dyrektorom publicznych szkół i przedszkoli zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2010/2011

19 UCHWAŁA NR 0150/XLV/1011/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy
20

UCHWAŁA NR 0150/XLV/1010/2010 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/XXXIII/745/09 Rady Miasta Tychy z dnia 27 sierpnia 2009 r. dotyczącej ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów w Tychach oraz określenia granic ich obwodów

21

UCHWAŁA NR 0150/XLV/1009/2010 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/XXXIII/744/09 Rady Miasta Tychy z dnia 27 sierpnia 2009 r. dotyczącej ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych w Tychach i określenia granic ich obwodów

22 UCHWAŁA NR 0150/XLV/1008/2010 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto Tychy publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
23 UCHWAŁA NR 0150/XLV/1007/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie włączenia Gimnazjum nr 12 w Tychach do Zespołu Szkół nr 2 w Tychach
24

UCHWAŁA NR 0150/XLV/1006/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XXXII/711/09 Rady Miasta Tychy z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

25

UCHWAŁA NR 0150/XLV/1005/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie miasta Tychy

26

UCHWAŁA NR 0150/XLV/1004/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Tychy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

27 UCHWAŁA NR 0150/XLV/1003/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2010 r.
28 UCHWAŁA NR 0150/XLV/1002/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej Spółki Akcyjnej w Tychach
29 UCHWAŁA NR 0150/XLV/1001/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Tychy Nr 0150/XXXVIII/860/09 z dnia 11 grudnia 2009 roku w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Tychy do zaciągnięcia zobowiązania finansowego z tytułu zakupu usług komunikacji trolejbusowej
30 UCHWAŁA NR 0150/XLV/1000/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Tychy dla Gminy Chełm Śląski.
31 UCHWAŁA NR 0150/XLV/999/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Tychy dla Gminy Bojszowy.
32 UCHWAŁA NR 0150/XLV/998/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Tychy dla Gminy Bieruń.
33

UCHWAŁA NR 0150/XLV/997/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/XXXIII/738/09 Rady Miasta Tychy z dnia 27.08.2009r. w sprawie zaciągnięcia w 2010 roku pożyczki inwestycyjnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach” zmienionej uchwałą Nr 0150/XXXIX/867/10 Rady Miasta Tychy z dnia 28.01.2010r.

34

UCHWAŁA NR 0150/XLV/996/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/XXXIX/869/10 Rady Miasta Tychy z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

35

UCHWAŁA NR 0150/XLV/995/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

36

UCHWAŁA NR 0150/XLV/994/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Tychy za I półrocze, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

37 UCHWAŁA NR 0150/XLV/993/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta na II półrocze 2010 r.
Powrót