Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2006 - 2010
1 UCHWAŁA NR 0150/XLIV/992/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, których czasookres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata
2

UCHWAŁA NR 0150/XLIV/991/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty przy zakupie od Gminy Miasta Tychy lokalu mieszkalnego

3 UCHWAŁA Nr 0150/XLIV/990/2010 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. Prof. Emila Michałowskiego w Katowicach
4 UCHWAŁA NR 0150/XLIV/989/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie odmowy realizacji wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Rady Miasta Tychy z dnia 25 czerwca 2009 r. Nr 0150/XXXII/711/09 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
5

UCHWAŁA NR 0150/XLIV/988/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 0150/XXXII/715/09 Rady Miasta Tychy z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia stypendium miasta Tychy pn. „Tyskie Orły” dla uczniów mających znaczące osiągnięcia będące wynikiem ich uzdolnień i zainteresowań, kreatywności i przedsiębiorczości lub mających znaczące osiągnięcia sportowe oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów miasta Tychy pn. „Tyskie Orły”

6

UCHWAŁA NR 0150/XLIV/987/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Tychy za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

7 UCHWAŁA Nr 0150/XLIV/986/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2010 r.
8

UCHWAŁA NR 0150/XLIV/985/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 maja 2010r.w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/XXXVIII/846/09 Rady Miasta Tychy z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

9 UCHWAŁA NR 0150/XLIV/984/2010 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie zatwierdzenia „Taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tychy” na okres od dnia 1 lipca 2010 do dnia 30 czerwca 2011 roku
10 UCHWAŁA NR 0150/XLIV/983/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Tychy na lata 2010-2012
11

UCHWAŁA NR 0150/XLIV/982/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XXXVIII/840/09 Rady Miasta Tychy z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta na I półrocze 2010 r.

Powrót