Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2006 - 2010
1 UCHWAŁA NR 0150/XLII/981/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Izby Wytrzeźwień w Tychach
2

UCHWAŁA NR 0150/XLII/980/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego Park Łabędzi w Tychach

3

UCHWAŁA NR 0150/XLII/979/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego Park Jaworek w Tychach

4

UCHWAŁA NR 0150/XLII/978/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XXII/487/08 z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, których czasookres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata.

5 UCHWAŁA NR 0150/XLII/977/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego i prawa własności części kompleksu garażowego na rzecz gminy.
6 UCHWAŁA NR 0150/XLII/976/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy
7 UCHWAŁA NR 0150/XLII/975/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
8

UCHWAŁA Nr 0150/XLII/974/2010 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Żłobek Miejski w Tychach, zatwierdzonego uchwałą Nr 0150/XV/330/2003 Rady Miasta Tychach z dnia 18 grudnia 2003 r.

9 UCHWAŁA NR 0150/XLII/973/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2010 r.
10

UCHWAŁA NR 0150/XLII/972/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia poręczenia spłaty kredytu na budowę mieszkań na wynajem dla Tyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. w Tychach.

11 UCHWAŁA NR 0150/XLII/971/2010 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Tychy do zaciągnięcia zobowiązania finansowego
12 UCHWAŁA NR 0150/XLII/970/2010 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Tychy do zaciągnięcia zobowiązań finansowych
13 UCHWAŁA NR 0150/XLII/969/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie realizacji projektu pt. „Dać szansę Tyszanom – Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (8 Oś priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki; Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion)
14 UCHWAŁA NR 0150/XLII/968/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do projektu pn. „Przebudowa systemu ciepłowniczego osiedla A w Tychach wraz z likwidacją indywidualnych systemów wytwarzania ciepła na podgrzewanie wody” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytetu V. Środowisko, Działania 5.3 Czyste Powietrze i Odnawialne Źródła Energii i zabezpieczenia środków finansowych
15 UCHWAŁA NR 0150/XLII/967/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tychy za 2009 rok i udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tychy
16 UCHWAŁA NR 0150/XLII/966/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i domu pomocy społecznej w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
17 UCHWAŁA NR 0150/XLII/965/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i domu pomocy społecznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
18

UCHWAŁA NR 0150/XLII/964/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania w mieście Tychy do stanu faktycznego

19

UCHWAŁA NR 0150/XLII/963/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian granic okręgów wyborczych

20

UCHWAŁA NR 0150/XLII/962/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie Statutu Osiedla „R-2”

21

UCHWAŁA NR 0150/XLII/961/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie Statutu Osiedla „Ogrodnik”

22 UCHWAŁA NR 0150/XLII/960/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonych z mieszkańcami konsultacji społecznych w sprawie projektu Statutu Osiedla „R-2”
23 UCHWAŁA NR 0150/XLII/959/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 kwietnia 2010 r.w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonych z mieszkańcami konsultacji społecznych w sprawie projektu Statutu Osiedla „Ogrodnik”
24 UCHWAŁA NR 0150/XLII/958/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych i doraźnych Rady Miasta Tychy w 2009 r.
Powrót