Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2006 - 2010
1

UCHWAŁA NR 0150/XLI/957/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie rozpatrzenia skarg   A          P                na działalność Prezydenta Miasta Tychy

2 UCHWAŁA NR 0150/XLI/956/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków z dzielnicy Osada, z części będących własnością Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. sieci kanalizacyjnych zlokalizowanych w dzielnicach: Zwierzyniec, Jaroszowice, Mąkołowiec, Urbanowice oraz w zakresie kanalizacji sanitarnej wytworzonej w ramach projektu: Gospodarka Ściekowa w Tychach” na okres od dnia 10.05.2010r. do 30.06.2010r.
3 UCHWAŁA NR 0150/XLI/955/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zmiany „Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji zbiorowej MZK w Tychach”
4 UCHWAŁA NR 0150/XLI/954/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, których czasookres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata
5 UCHWAŁA NR 0150/XLI/953/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz gminy
6 UCHWAŁA NR 0150/XLI/952/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
7 UCHWAŁA NR 0150/XLI/951/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
8 UCHWAŁA NR 0150/XLI/950/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
9 UCHWAŁA NR 0150/XLI/949/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację członkostwa w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów „Śląsk – Beskidy”.
10

UCHWAŁA NR 0150/XLI/948/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/XXXII/595/05 Rady Miasta Tychy z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania usługobiorcy oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

11 UCHWAŁA NR 0150/XLI/947/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Miejskiego w Tychach za rok 2009
12 UCHWAŁA NR 0150/XLI/946/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Centrum Kultury w Tychach za rok 2009
13 UCHWAŁA NR 0150/XLI/945/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zawierania porozumień pomiędzy miastem Tychy a innymi gminami, dotyczących zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez miasto Tychy na każdego ucznia uczęszczającego do publicznych punktów i zespołów przedszkolnych prowadzonych przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego oraz niepublicznych punktów i zespołów przedszkolnych, na terenie miasta Tychy a niebędącego mieszkańcem miasta Tychy
14 UCHWAŁA NR 0150/XLI/944/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zawierania porozumień pomiędzy miastem Tychy a innymi gminami, dotyczących zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez inne gminy na każdego ucznia uczęszczającego do publicznych punktów i zespołów przedszkolnych prowadzonych przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego oraz niepublicznych punktów i zespołów przedszkolnych, na terenie innych gmin a będącego mieszkańcem miasta Tychy
15 UCHWAŁA NR 0150/XLI/943/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 3 dla Dorosłych w Zespole Szkół nr 5 w Tychach przy ul. Edukacji 11
16 UCHWAŁA NR 0150/XLI/942/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie likwidacji II Liceum Profilowanego i Szkoły Policealnej nr 1 wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 2 w Tychach z siedzibą przy ul. Generała Andersa 40
17 UCHWAŁA NR 0150/XLI/941/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej nr 8 w Tychach przy ul. Cmentarnej 54 z Przedszkolem nr 4 w Tychach przy ul. Cmentarnej 54 w zespół szkolno-przedszkolny
18 UCHWAŁA NR 0150/XLI/940/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie utworzenia Przedszkola nr 4 w Tychach
19 UCHWAŁA NR 0150/XLI/939/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2010 r.
20 UCHWAŁA NR 0150/XLI/938/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie opinii Rady Miasta Tychy w przedmiocie proponowanych przez gminę Bieruń zmian granic administracyjnych między gminą Bieruń, a Miastem Tychy
21 UCHWAŁA NR 0150/XLI/937/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia wyników konsultacji z mieszkańcami Miasta Tychy w przedmiocie proponowanych przez gminę Bieruń zmian granic administracyjnych między gminą Bieruń, a Miastem Tychy.
22 UCHWAŁA NR 0150/XLI/936/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie projektu Statutu Osiedla „R-2”.
23 UCHWAŁA NR 0150/XLI/935/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie projektu Statutu Osiedla „Ogrodnik”.
24

UCHWAŁA NR 0150/XLI/934/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zasad przyznawania środków przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych lub remontowych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta Tychy

25

UCHWAŁA NR 0150/XLI/933/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie Statutu Osiedla „Żwaków-Suble”

26

UCHWAŁA NR 0150/XLI/932/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie Statutu Osiedla „Żwaków”

27

UCHWAŁA NR 0150/XLI/931/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie Statutu Osiedla „Z”

28

UCHWAŁA NR 0150/XLI/930/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie Statutu Osiedla „Z-1”

29

UCHWAŁA NR 0150/XLI/929/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie Statutu Osiedla „Wilkowyje”

30

UCHWAŁA NR 0150/XLI/928/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie Statutu Osiedla „Wartogłowiec”

31

UCHWAŁA NR 0150/XLI/927/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie Statutu Osiedla „Urszula”

32

UCHWAŁA NR 0150/XLI/926/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie Statutu Osiedla „Teresa”

33

UCHWAŁA NR 0150/XLI/925/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie Statutu Osiedla „Stare Tychy”

34

UCHWAŁA NR 0150/XLI/924/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie Statutu Osiedla „Paprotka”

35

UCHWAŁA NR 0150/XLI/923/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie Statutu Osiedla „Paprocany”

36

UCHWAŁA NR 0150/XLI/922/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie Statutu Osiedla „Magdalena”

37

UCHWAŁA NR 0150/XLI/921/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie Statutu Osiedla „Karolina”

38

UCHWAŁA NR 0150/XLI/920/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie Statutu Osiedla „Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele”

39

UCHWAŁA NR 0150/XLI/919/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie Statutu Osiedla „Honorata”

40

UCHWAŁA NR 0150/XLI/918/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie Statutu Osiedla „F-6”

41

UCHWAŁA NR 0150/XLI/917/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie Statutu Osiedla „Czułów”

42

UCHWAŁA NR 0150/XLI/916/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie Statutu Osiedla „Cielmice”

43

UCHWAŁA NR 0150/XLI/915/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie Statutu Osiedla „ABC”

44

UCHWAŁA NR 0150/XLI/914/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/VII/168/07 Rady Miasta Tychy z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie powołania doraźnej komisji inwentaryzacyjnej Rady Miasta (z późn. zm.)

Powrót