Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2006 - 2010
1

UCHWAŁA NR 0150/XLVIII/1108/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2010 r. w sprawie powtórnego rozpatrzenia skargi Państwa G           i R             J                 na działalność Prezydenta Miasta Tychy, rozpatrywanej przez Radę Miasta Tychy na sesji w dniu 30 września 2010 r.

2

UCHWAŁA NR 0150/XLVIII/1107/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2010 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana B             B                 na działalność Prezydenta Miasta Tychy

3

UCHWAŁA NR 0150/XLVIII/1106/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2010 r. w sprawie powtórnego rozpatrzenia skargi Pana R               J                      na działalność Prezydenta Miasta Tychy

4

UCHWAŁA NR 0150/XLVIII/1105/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2010 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani I              O               na działalność Urzędu Miasta Tychy oraz Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach

5

UCHWAŁA NR 0150/XLVIII/1104/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2010 r. w sprawie powtórnego rozpatrzenia skargi Pani E         K                   na bezczynność Prezydenta Miasta Tychy, rozpatrywanej przez Radę Miasta Tychy na sesji w dniu 30 września 2010 r.

6

UCHWAŁA NR 0150/XLVIII/1103/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2010 r. w sprawie rozpatrzenia skargi   Pana S                        G               na działalność Prezydenta Miasta Tychy

7 UCHWAŁA NR 0150/XLVIII/1102/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2010 r. w sprawie przejęcia pojazdu marki Mitsubishi Pajero na własność miasta Tychy.
8

UCHWAŁA NR 0150/XLVIII/1101/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Tychy do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

9

UCHWAŁA Nr 0150/XLVIII/1100/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg na wyznaczone parkingi strzeżone i ich parkowanie

10

UCHWAŁA NR 0150/XXLVIII/1099/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XXV/534/08 Rady Miasta Tychy z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie „Taryfy Pomarańczowej”

11 UCHWAŁA NR 0150/XLVIII/1098/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28. października 2010 r. w sprawie przedstawienia pracownikom likwidowanego zakładu budżetowego pod nazwą Izba Wytrzeźwień w Tychach nowych warunków pracy i płacy.
12

UCHWAŁA NR 0150/XLVIII/1097/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28. października 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XLVII/1056/10 Rady Miasta Tychy z dnia 30. września 2010 r w sprawie połączenia jednostki budżetowej pod nazwą Miejskie Schronisko dla Zwierząt w Tychach oraz jednostki budżetowej pod nazwą Izba Wytrzeźwień w Tychach z jednostką budżetową pod nazwą Tyski Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Tychach.

13 UCHWAŁA NR 0150/XLVIII/1096/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2010 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej Spółki Akcyjnej w Tychach
14 UCHWAŁA NR 0150/XLVIII/1095/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2010 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach
15

UCHWAŁA NR 0150/XLVIII/1094/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy dla obszaru położonego przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego

16

UCHWAŁA NR 0150/XLVIII/1093/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ujścia Potoku Wyrskiego do rzeki Gostyni i Starej Gostyni w Tychach

17

UCHWAŁA Nr 0150/XLVIII/1092/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2010r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tychy.

18 Uchwała Nr 0150/XLVIII/1091/2010 Rady Miasta Tychy z dnia 28 października 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Tychach w rejonie ul. Korczaka / ul. Trzy Stawy
19

UCHWAŁA NR 0150/XLVIII/1090/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XLVII/1064/10 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, których czasookres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata.

20 UCHWAŁA NR 0150/XLVIII/1089/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2010 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, których czasookres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata.
21

UCHWAŁA NR 0150/XLVIII/1088/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2010r. w sprawie nadania nazw rondom u zbiegu ulic Harcerskiej i Stoczniowców oraz u zbiegu ulic Żwakowskiej i Stoczniowców

22 UCHWAŁA NR 0150/XLVIII/1087/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2010 r. w sprawie przedłużenia umów najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy, których czasokres dotychczasowego najmu przekracza 3 lata
23 UCHWAŁA NR 0150/XLVIII/1086/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2010 r. w sprawie wykorzystania środków na finansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przekazanych do realizacji powiatom z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2010 roku.
24

UCHWAŁA NR 0150/XLVIII/1085/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

25 UCHWAŁA NR 0150/XLVIII/1084/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2010 r. w sprawie realizacji wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
26

UCHWAŁA NR 0150/XLVIII/1083/2010 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/XXXIII/745/09 Rady Miasta Tychy z dnia 27 sierpnia 2009 r. z późń. zm. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów w Tychach oraz określenia granic ich obwodów.

27

UCHWAŁA NR 0150/XLVIII/1082/2010 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/XXXIII/744/09 Rady Miasta Tychy z dnia 27 sierpnia 2009 r. z późn. zm. dotyczącej ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych w Tychach i określenia granic ich obwodów.

28 UCHWAŁA NR 0150/XLVIII/1081/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2010 r. w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gliwickiego Ośrodka Adaptacyjno – Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Gliwicach.
29 UCHWAŁA Nr 0150/XLVIII/1080/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Tychy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2011.
30 UCHWAŁA NR 0150/XLVIII/1079/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2010 r.
31

UCHWAŁA NR 0150/XLVIII/1078/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/XXXIV/774/09 Rady Miasta Tychy z dnia 24.09.2009r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach” zmienionej uchwałą Nr 0150/XXXIX/868/10 Rady Miasta Tychy z dnia 28.01.2010r.

32 UCHWAŁA NR 0150/XLVIII/1077/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach”
33

UCHWAŁA NR 0150/XLVIII/1076/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2010 roku. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok obowiązujących na terenie gminy Tychy.

34

UCHWAŁA Nr 0150/XLVIII/1075/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na 2011 rok obowiązujących na terenie gminy Tychy.

35 UCHWAŁA NR 0150/XLVIII/1074/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania i rozwiązania doraźnej komisji inwentaryzacyjnej.
36 UCHWAŁA NR 0150/XLVIII/1073/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania i rozwiązania Komisji Doraźnej pod nazwą „Komisja Statutowa”.
37 UCHWAŁA NR 0150/XLVIII/1072/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania oraz rozwiązania doraźnej komisji Rady Miasta ds. opracowania projektów statutów jednostek pomocniczych miasta.
38 UCHWAŁA NR 0150/XLVIII/1071/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania oraz rozwiązania Doraźnej Komisji ds. monitorowania realizacji programu „Gospodarka ściekowa w Tychach”.
39 UCHWAŁA NR 0150/XLVIII/1070/1 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych w 2010 r.
40

UCHWAŁA NR 0150/XLVIII/1069/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Tychy

41 UCHWAŁA NR 0150/XLVIII/1068/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2010 r. w sprawie Instrukcji prowadzenia i obiegu dokumentów organów Osiedli oraz sposobu ich przechowywania, przekazywania i archiwizowania.
Powrót