Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2006 - 2010
1

UCHWAŁA NR 0150/XXXIX/891/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2010 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XXXVIII/841/09 Rady Miasta Tychy z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2010 rok

2 UCHWAŁA Nr 0150/XXXIX/890/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach o stwierdzenie nieważności uchwały Nr 0150/XXXVI/822/09 Rady Miasta Tychy z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Osiedla „Cielmice”.
3 UCHWAŁA NR 0150/XXXIX/889/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Tychy z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
4 UCHWAŁA NR 0150/XXXIX/888/2010 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia „Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Tychy” na okres od dnia 1 marca 2010 do dnia 28 lutego 2011 roku
5 UCHWAŁA NR 0150/XXXIX/887/10 RADY MIASTA TYCHY dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków
6 UCHWAŁA NR 0150/XXXIX/886/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie kierunków działania Prezydenta Miasta Tychy w zakresie organizowania, realizacji i dofinansowania lokalnych inicjatyw
7 UCHWAŁA NR 0150/XXXIX/885/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Beskidzkiej i Dzwonkowej w Tychach
8

UCHWAŁA NR 0150/XXXIX/884/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie odstąpienia od realizacji Uchwały Nr 0150/XXI/458/08 Rady Miasta Tychy z dnia 26 czerwca 2008 r. o zmianie Uchwały Nr 0150/XII/253/07 Rady Miasta Tychy z dnia 27 września 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego 10 terenów w mieście Tychy (z późn. zm.) w części dotyczącej Parku Paprocany w Tychach

9

UCHWAŁA NR 0150/XXXIX/883/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia statutu jednostki budżetowej pod nazwą Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury w Tychach

10

UCHWAŁA NR 0150/XXXIX/882/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/532/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Pracowania Planowania Przestrzennego i Architektury z siedzibą w Tychach przy Al. Marszałka Piłsudskiego 12

11 UCHWAŁA NR 0150/XXXIX/881/2010 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy budynku dworca PKP Tychy oraz terenu położonego w rejonie ulic Dworcowej i Andersa w Tychach
12 UCHWAŁA NR 0150/XXXIX/880/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, których czasookres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata
13

UCHWAŁA NR 0150/XXXIX/879/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 0150/XXXVI/832/09 z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych oraz oddaniu gruntu w użytkowanie wieczyste

14

UCHWAŁA NR 0150/XXXIX/878/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych oraz oddaniu gruntu w użytkowanie wieczyste

15

UCHWAŁA NR 0150/XXXIX/877/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 0150/XXXIV/777/09 Rady Miasta Tychy z dnia 24 września 2009 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego

16

UCHWAŁA NR 0150/XXXIX/876/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2010r.w sprawie zmiany uchwały nr 0150/XXVII/606/09 Rady Miasta Tychy z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Tychy programu „3+ Liczna Rodzina”

17 UCHWAŁA NR 0150/XXXIX/875/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr. B. Hagera w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51
18 UCHWAŁA NR 0150/XXXIX/874/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia projektu pn. „Pro 45 – program wspierania przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych po 45 roku życia”
19 UCHWAŁA NR 0150/XXXIX/873/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Od zwolnienia do samozatrudnienia”
20 UCHWAŁA NR 0150/XXXIX/872/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do likwidacji Szkoły Policealnej Nr 1 w Zespole Szkół nr 2 w Tychach przy ul. Generała Andersa 40
21 UCHWAŁA NR 0150/XXXIX/871/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 37 w Tychach
22 Uchwała Nr 0150/XXXIX/870/10 Rady Miasta Tychy z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2010 rok
23 UCHWAŁA NR 0150/XXXIX/869/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
24

UCHWAŁA NR 0150/XXXIX/868/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/XXXIV/774/09 Rady Miasta Tychy z dnia 24.09.2009r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach”

25

UCHWAŁA NR 0150/XXXIX/867/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/XXXIII/738/09 Rady Miasta Tychy z dnia 27.08.2009r. w sprawie zaciągnięcia w 2010 roku pożyczki inwestycyjnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach”

26 UCHWAŁA NR 0150/XXXIX/866/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach”
27 UCHWAŁA NR 0150/XXXIX/865/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie powołania Doraźnej Komisji Rady Miasta Tychy ds. przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Tychy w przedmiocie zmiany granic administracyjnych Miasta Tychy wnioskowanej przez gminę Bieruń
28 UCHWAŁA NR 0150/XXXIX/864/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Tychy w przedmiocie proponowanych przez gminę Bieruń zmian granic administracyjnych między gminą Bieruń a Miastem Tychy
29

UCHWAŁA NR 0150/XXXIX/863/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XXXVIII/840/09 Rady Miasta Tychy z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta na I półrocze 2010 r.

Powrót