Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2006 - 2010
1

UCHWAŁA NR 0150/XXXIV/787/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 września 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania i protokołu końcowego Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności wybranych jednostek pomocniczych za lata 2006 i 2007

2

UCHWAŁA NR 0150/XXXIV/786/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 września 2009 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Tychy wobec decyzji Zarządu Województwa Śląskiego dotyczącej ograniczenia liczby kursujących nowoczesnych pociągów typu „FLIRT” na trasie Tychy Miasto - Katowice – Tychy Miasto

3

UCHWAŁA NR 0150/XXXIV/785/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 września 2009 r. w sprawie przejęcia pojazdu marki Volvo o numerze rejestracyjnym KXF 7333 na własność miasta Tychy

4

UCHWAŁA Nr 0150/XXXIV/784/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zmiany Porozumienia o współpracy w celu stworzenia docelowego systemu gospodarki odpadami dla miast na prawach powiatu – członków Górnośląskiego Związku Metropolitalnego

5

UCHWAŁA NR 0150/XXXIV/783/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XXXIII/736/09 Rady Miasta Tychy z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/XXIX/649/09 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2009-2013

6

UCHWAŁA NR 0150/XXXIV/782/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 września 2009 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, których czasokres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata

7

UCHWAŁA NR 0150/XXXIV/781/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 września 2009 r. w sprawie udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych oraz oddaniu gruntu w użytkowanie wieczyste

8

UCHWAŁA NR 0150/XXXIV/780/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 września 2009 r. w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w dzielnicy Czułów - rowu przy ul. Palmowej w Tychach

9

UCHWAŁA NR 0150/XXXIV/779/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 września 2009 r. w sprawie odstąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Żorskiej i Al. Bielskiej w Tychach

10

UCHWAŁA NR 0150/XXXIV/778/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 września 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Nad Jeziorem w Tychach

11

UCHWAŁA NR 0150/XXXIV/777/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 września 2009 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym, finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego

12

UCHWAŁA NR 0150/XXXIV/766/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 września 2009 r. o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu radnej Pani Adriany Malcharek-Skergeth

13

UCHWAŁA NR 0150/XXXIV/776/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 września 2009 roku w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za korzystanie z Mieszkań Chronionych Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tychach

14

UCHWAŁA NR 0150/XXXIV/775/2009 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr 0150/XXXII/713/2009 Rady Miasta Tychy z dnia 25 czerwca 2009 r. dotyczącej przyznania dyrektorom publicznych szkół i przedszkoli zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2009/2010

15

UCHWAŁA NR 0150/XXXIV/774/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach”

16

UCHWAŁA NR 0150/XXXIV/773/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach”

17

UCHWAŁA NR 0150/XXXIV/772/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2009 rok.

18

UCHWAŁA NR 0150/XXXIV/771/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 września 2009 r. w sprawie przystąpienia do projektu pn. „Śląska Karta Usług Publicznych”, zgłaszanego do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego Priorytetu II Społeczeństwo Informacyjne, Działania 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 i zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego, jak też na utrzymanie trwałości Projektu

19

UCHWAŁA NR 0150/XXXIV/770/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały NR 0150/XXXII/698/09 Rady Miasta Tychy z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla „ABC” z późn. zm.

20

UCHWAŁA NR 0150/XXXIV/769/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zasad podziału środków budżetowych dla jednostek pomocniczych miasta Tychy oraz podziału środków budżetowych dla jednostek pomocniczych na rok 2010

21

UCHWAŁA NR 0150/XXXIV/768/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/V/115/07 Rady Miasta Tychy z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Miasta ds. opracowania projektów statutów jednostek pomocniczych miasta

22

UCHWAŁA NR 0150/XXXIV/767/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/I/9/06 Rady Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2006 r. zmienionej Uchwałami: Nr 0150/III/32/07 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2007 r., Nr 0150/XVII/343/08 Rady Miasta Tychy z dnia 28 lutego 2008 r., Nr 0150/XVIII/384/08 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2008 r., Nr 0150/XX/414/08Rady Miasta Tychy z dnia 29 maja 2008 r., Nr 0150/XXVIII/609/09 Rady Miasta Tychy z dnia 26 lutego 2009 r., Nr 0150/XXXII/696/09 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Tychy

Powrót