Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2006 - 2010
1

UCHWAŁA NR 0150/XXXIII/765/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Pana S               S                prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą F.U.H. „STRZELEC” Sławomir Strzelec z siedzibą 93-578 Łódź, Al. Politechniki 14 wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na Uchwałę Nr 0150/106/95 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 01 marca 1995 r. w sprawie ograniczenia sprzedaży na terenie gminy Tychy petard, rac i innych artykułów, w wyniku użycia których następuje wybuch znajdujących się w nich materiałów pirotechnicznych, dając efekt akustyczny i świetlny oraz zmiany Uchwały Nr XVII/230/92 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 5 marca 1992 r. w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk i ich regulaminów z późniejszymi zmianami.

2 UCHWAŁA NR 0150/XXXIII/764/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku z dnia 13 maja 2009 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach sygn. akt II SA/GL/1343/08 w sprawie skargi Wojewody Śląskiego na uchwałę Rady Miasta Tychy Nr 0150/XXII/488/08 z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Korczaka i Parku Północnego
3 UCHWAŁA NR 0150/XXXIII/763/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie pozytywnego zaopiniowania umorzenia udziałów posiadanych przez Gminę Tychy w kapitale zakładowym „KEM- Tyskie Drogi” Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach.
4

UCHWAŁA NR 0150/XXXIII/762/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2009 r. zmieniająca uchwałę nr 0150/VIII/202/07 Rady Miasta Tychy z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia zasad finansowania inwestycji i remontów w nieruchomościach stanowiących współwłasność Miasta Tychy, związanych z przystąpieniem przez Miasto Tychy do realizacji zadania w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego pn. „Modernizacja Placu Baczyńskiego”.

5 Uchwała Nr 0150/XXXIII/761/09 Rady Miasta Tychy z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Planu gospodarki odpadami dla miasta Tychy”.
6 UCHWAŁA NR 0150/XXXIII/760/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Gminy służebności przesyłu.
7 UCHWAŁA NR 0150/XXXIII/759/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0150/XXXII/722/09 Rady Miasta Tychy z dnia 25.06.2009 r. w sprawie zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej Szpital Miejski w Tychach
8 UCHWAŁA NR 0150/XXXIII/758/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XXII/487/08 z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, których czasokres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata.
9

UCHWAŁA NR 0150/XXXIII/757/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XXIV/526/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, których czasokres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata.

10 UCHWAŁA NR 0150/XXXIII/756/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, których czasokres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata.
11 UCHWAŁA NR 0150/XXXIII/755/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XXXII/720/09 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych oraz oddaniu gruntów w użytkowanie wieczyste.
12 UCHWAŁA NR 0150/XXXIII/754/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XXX/673/09 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych oraz oddaniu gruntów w użytkowanie wieczyste.
13

UCHWAŁA NR 0150/XXXIII/753/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych oraz oddaniu gruntu w użytkowanie wieczyste.

14 UCHWAŁA NR 0150/XXXIII/752/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
15 UCHWAŁA NR 0150/XXXIII/751/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
16 UCHWAŁA Nr 0150/XXXIII/750/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie wykorzystania środków na finansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przekazanych do realizacji powiatom z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 roku.
17 UCHWAŁA NR 0150/XXXIII/749/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie: zaopiniowania wniosku o dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tychach ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej
18 UCHWAŁA NR 0150/XXXIII/748/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia projektu pn. „Szansa – program integracji społecznej i zawodowej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy”
19 UCHWAŁA NR 0150/XXXIII/747/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia projektu pn. „Bez bariery do kariery”
20 UCHWAŁA NR 0150/XXXIII/746/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy.
21

UCHWAŁA NR 0150/XXXIII/745/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów w Tychach oraz określenia granic ich obwodów.

22

UCHWAŁA NR 0150/XXXIII/744/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych w Tychach i określenia granic ich obwodów .

23 UCHWAŁA NR 0150/XXXIII/743/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto Tychy publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
24

UCHWAŁA NR 0150/XXXIII/742/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju kultury w Tychach na lata 2009-2015”

25 UCHWAŁA NR 0150/XXXIII/741/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych wielorodzinnych lub ich części znajdujących się na terenie miasta Tychy, w których dokonano remontu elewacji.
26

UCHWAŁA NR 0150/XXXIII/740/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Miasta Tychy kartą płatniczą.

27 Uchwała Nr 0150/XXXIII/739/09 Rady Miasta Tychy z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 rok
28

UCHWAŁA NR 0150/XXXIII/738/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zaciągnięcia w 2010 roku pożyczki inwestycyjnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach”

29 UCHWAŁA NR 0150/XXXIII/737/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego z wydatków budżetowych poniesionych w związku z Referendum Lokalnym w dniu 7 czerwca 2009 r.
30 UCHWAŁA NR 0150/XXXIII/736/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XXIX/649/09 Rady Miasta Tychy z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2009-2013
31 UCHWAŁA NR 0150/XXXIII/735/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały NR 0150/XXXII/698/09 Rady Miasta Tychy z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla „ABC”
32

UCHWAŁA NR 0150/XXXIII/734/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/III/33/07 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie wyboru zastępców przewodniczących komisji stałych oraz Sekretarza Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Tychy, Uchwały Nr 0150/XVII/345/08 Rady Miasta Tychy z dnia 28 lutego 2008 r., zmienionej Uchwałą NR 0150/XXXII/729/09 Rady Miasta Tychy z dnia 25 czerwca 2009 r.

33 UCHWAŁA NR 0150/XXXIII/733/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XXIII/511/08 Rady Miasta Tychy z dnia 25 września 2008 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Doraźnej Komisji Statutowej
34 UCHWAŁA NR 0150/XXXIII/732/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/III/33/07 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie wyboru zastępców przewodniczących komisji stałych oraz Sekretarza Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Tychy, zmienionej uchwałą Nr0150/XVII/345/08 Rady Miasta Tychy z dnia 28 lutego 2008 r. , zmienionej Uchwałą Nr 0150/XXXII/729/09 Rady Miasta Tychy z dnia 25 czerwca 2009r.
35

UCHWAŁA NR 0150/XXXIII/731/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/I/9/06 Rady Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2006 r. zmienionej Uchwałami: Nr 0150/III/32/07 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2007 r., Nr 0150/XVII/343/08 Rady Miasta Tychy z dnia 28 lutego 2008 r., Nr 0150/XVIII/384/08 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2008 r., Nr 0150/XX/414/08 Rady Miasta Tychy z dnia 29 maja 2008 r., Nr 0150/XXVIII/609/09 Rady Miasta Tychy z dnia 26 lutego 2009 r. , Nr 0150/XXXII/696/09 Rady Miasta Tychy z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Tychy

36 UCHWAŁA NR 0150/XXXIII/730/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie wstąpienia Pani Karoliny Chemicz w miejsce Pana Michała Gramatyki w związku z wygaśnięciem mandatu radnego
Powrót