Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2006 - 2010
1

UCHWAŁA NR 0150/XXXII/729/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/III/33/07 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie wyboru zastępców przewodniczących komisji stałych oraz Sekretarza Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Tychy, zmienionej uchwałą Nr 0150/XVII/345/08 Rady Miasta Tychy z dnia 28 lutego 2008 r.

2

UCHWAŁA NR 0150/XXXII/728/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana                                   na działalność Prezydenta Miasta Tychy.

3

UCHWAŁA NR 0150/XXXII/727/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana                                     na działalność Prezydenta Miasta Tychy.

4 UCHWAŁA NR 0150/XXXII/726/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze odkupu przez „Śródmieście” Spółka z o.o. z siedzibą w Tychach nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną nr 2385 o powierzchni 6133 m2 zapisanej w Księdze Wieczystej KA1T/00044258/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy, Wydział V Ksiąg Wieczystych w Tychach.
5 UCHWAŁA NR 0150/XXXII/725/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie przez Gminę Tychy akcji w kapitale zakładowym Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna na rzecz gmin Bieruń, Bojszowy, Brzeszcze, Czechowice Dziedzice, Kobiór, Lędziny, Łaziska Górne, Orzesze oraz Wyry.
6

UCHWAŁA NR 0150/XXXII/724/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tychy

7 UCHWAŁA NR 0150/XXXII/723/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie wezwania Rady Miasta Tychy do usunięcia naruszenia prawa
8 UCHWAŁA NR 0150/XXXII/722/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej Szpital Miejski w Tychach.
9 UCHWAŁA NR 0150/XXXII/721/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, których czasokres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata.
10

UCHWAŁA NR 0150/XXXII/720/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych oraz oddaniu gruntu w użytkowanie wieczyste.

11 UCHWAŁA NR 0150/XXXII/719/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz gminy nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Przepiórek
12 UCHWAŁA NR 0150/XXXII/718/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2.
13

UCHWAŁA NR 0150/XXXII/717/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju sportu miasta Tychy na lata 2009-2015”

14 UCHWAŁA NR 0150/XXXII/716/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie: nadania Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach.
15 UCHWAŁA NR 0150/XXXII/715/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia stypendium miasta Tychy pn. „Tyskie Orły” dla uczniów mających znaczące osiągnięcia będące wynikiem ich uzdolnień i zainteresowań, kreatywności i przedsiębiorczości lub mających znaczące osiągnięcia sportowe oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów miasta Tychy pn. „Tyskie Orły”.
16 UCHWAŁA NR 0150/XXXII/714/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr 0150/XXX/669/09 Rady Miasta Tychy z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 4 w Zespole Szkół nr 6 w Tychach przy al. Piłsudskiego 10.
17 UCHWAŁA NR 0150/XXXII/713/2009 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie przyznania dyrektorom publicznych szkół i przedszkoli zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2009/2010.
18

UCHWAŁA NR 0150/XXXII/712/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, zasad zwalniania z realizacji tego obowiązku, oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych stanowisk nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy.

19 UCHWAŁA NR 0150/XXXII/711/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
20 Uchwała Nr 0150/XXXII/710/09 Rady Miasta Tychy z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 rok
21 UCHWAŁA NR 0150/XXXII/709/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie projektu Statutu Osiedla „Z-1”.
22 UCHWAŁA NR 0150/XXXII/708/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie projektu Statutu Osiedla „Stare Tychy”.
23 UCHWAŁA NR 0150/XXXII/707/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie projektu Statutu Osiedla „Urszula”.
24 UCHWAŁA NR 0150/XXXII/706/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie projektu Statutu Osiedla „Paprotka”.
25 UCHWAŁA NR 0150/XXXII/705/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie projektu Statutu Osiedla „Teresa”.
26 UCHWAŁA NR 0150/XXXII/704/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie projektu Statutu Osiedla „Wartogłowiec”.
27 UCHWAŁA NR 0150/XXXII/703/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie projektu Statutu Osiedla „Wilkowyje”.
28 UCHWAŁA NR 0150/XXXII/702/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie projektu Statutu Osiedla „Z”.
29 UCHWAŁA NR 0150/XXXII/701/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie projektu Statutu Osiedla „Żwaków”.
30 UCHWAŁA NR 0150/XXXII/700/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie projektu Statutu Osiedla „Żwaków-Suble”.
31 UCHWAŁA NR 0150/XXXII/699/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie projektu Statutu Osiedla „Paprocany”.
32 UCHWAŁA NR 0150/XXXII/698/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla „ABC”.
33 UCHWAŁA NR 0150/XXXII/697/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta na II półrocze 2009 r.
34 UCHWAŁA NR 0150/XXXII/696/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/I/9/06 Rady Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2006 r. zmienionej Uchwałami: Nr 0150/III/32/07 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2007 r., Nr 0150/XVII/343/08 Rady Miasta Tychy z dnia 28 lutego 2008 r., Nr 0150/XVIII/384/08 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2008 r., Nr 0150/XX/414/08 Rady Miasta Tychy z dnia 29 maja 2008 r., Nr 0150/XXVIII/609/09 Rady Miasta Tychy z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zatwierdzenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Tychy
35 UCHWAŁA NR 0150/XXXII/695/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Tychy (radnego Zygmunta Marczuka)
36 UCHWAŁA NR 0150/XXXII/694/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2009 r. o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu radnego Pana Michała Gramatyki
37 UCHWAŁA NR 0150/XXXII/693/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2009 r.w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta Tychy radnego Pana Michała Gramatyki
38 UCHWAŁA NR 0150/XXXI/692/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 0150/XXX/653/ 09 Rady Miasta Tychy z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminów miejskiej i obwodowych komisji ds. referendum powołanych do przeprowadzenia referendum lokalnego.
Powrót