Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2006 - 2010
1

UCHWAŁA NR 0150/XXXI/691/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XXVI/586/08 Rady Miasta Tychy z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2009 rok (z późn. zm.)

2

UCHWAŁA NR 0150/XXXI/690/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana                                       na działalność Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach

3 UCHWAŁA NR 0150/XXXI/689/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Śląskiego wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na Uchwałę NR 0150/XXIX/637/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Miasto Tychy.
4 UCHWAŁA NR 0150/XXXI/688/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 maja 2009r. w sprawie przyjęcia aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla miasta Tychy”
5 UCHWAŁA NR 0150/XXXI/687/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul. Podleskiej.
6

UCHWAŁA NR 0150/XXXI/686/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych oraz oddaniu gruntu w użytkowanie wieczyste

7 UCHWAŁA NR 0150/XXXI/685/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Tychy nr 0150/XXIV/522/08 z dnia 30.10.2008 r.
8 UCHWAŁA NR 0150/XXXI/684/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zawierania porozumień dotyczących zasad prowadzenia pozaszkolnych (pozaprzedszkolnych) punktów katechetycznych, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie miasta Tychy pomiędzy miastem Tychy a innymi jednostkami samorządu terytorialnego.
9 UCHWAŁA NR 0150/XXXI/683/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Tychy do zawierania umów na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na okres nie dłuższy niż 5 lat.
10 Uchwała Nr 0150/XXXI/682/09 Rady Miasta Tychy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 rok
11 UCHWAŁA NR 0150/XXXI/681/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zaciągnięcia w 2009 roku pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach”
12 UCHWAŁA NR 0150/XXXI/680/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 maja 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Tychy dla Gminy Kamień Pomorski.
13 UCHWAŁA NR 0150/XXXI/679/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Tychy
Powrót