Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2006 - 2010
1 UCHWAŁA NR 0150/XXX/678/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Śląskiego wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na Uchwałę Nr 0150/XIV/289/07 Rady Miasta Tychy z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie inicjatyw lokalnych.
2 UCHWAŁA NR 0150/XXX/677/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Tychy na lata 2009-2011
3

UCHWAŁA NR 0150/XXX/676/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie miasta Tychy

4

UCHWAŁA NR 0150/XXX/675/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Tychy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

5 UCHWAŁA NR 0150/XXX/674/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wydania opinii o lokalizacji salonu gier na automatach
6

UCHWAŁA NR 0150/XXX/673/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych oraz oddaniu gruntu w użytkowanie wieczyste

7 UCHWAŁA NR 0150/XXX/672/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, których czasokres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata.
8 UCHWAŁA NR 0150/XXX/671/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XXI/462/08 Rady Miasta Tychy z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, których czasokres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata.
9 UCHWAŁA NR 0150/XXX/670/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Zespole Szkół nr 5 w Tychach przy ul. Edukacji 11
10 UCHWAŁA NR 0150/XXX/669/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 4 w Zespole Szkół nr 6 w Tychach przy al. Piłsudskiego 10
11 UCHWAŁA NR 0150/XXX/668/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie likwidacji VII Liceum Profilowanego w Zespole Szkół nr 7 w Tychach przy ul. Browarowej 1a
12 UCHWAŁA NR 0150/XXX/667/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 1 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 3 w Tychach przy ul. Nowokościelnej 11 oraz rozwiązania Zespołu Szkół nr 3 w Tychach
13 UCHWAŁA NR 0150/XXX/666/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania imienia Technikum nr 4 wchodzącemu w skład Zespołu Szkół nr 5 w Tychach
14 UCHWAŁA NR 0150/XXX/665/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach
15 UCHWAŁA NR 0150/XXX/664/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie projektu Statutu Osiedla „Magdalena”.
16 UCHWAŁA NR 0150/XXX/663/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie projektu Statutu Osiedla „Karolina”.
17 UCHWAŁA NR 0150/XXX/662/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie projektu Statutu Osiedla „Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele”.
18 UCHWAŁA NR 0150/XXX/661/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie projektu Statutu Osiedla „Honorata”.
19 UCHWAŁA NR 0150/XXX/660/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie projektu Statutu Osiedla „F-6”.
20 UCHWAŁA NR 0150/XXX/659/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie projektu Statutu Osiedla „Czułów”.
21 UCHWAŁA NR 0150/XXX/658/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie projektu Statutu Osiedla „Cielmice”.
22 Uchwała Nr 0150/XXX/657/09 Rady Miasta Tychy z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 rok
23 UCHWAŁA Nr 0150/XXX/656/09 Rady Miasta Tychy z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tychy za 2008 rok i udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tychy
24 UCHWAŁA NR 0150/XXX/655/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych i doraźnych Rady Miasta Tychy w 2008 r.
25 UCHWAŁA NR 0150/XXX/654/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom miejskiej i obwodowych komisji do spraw referendum lokalnego w Tychach zarządzonego na dzień 7 czerwca 2009 r. oraz wypłaty diet i trybu udzielania im dni wolnych od pracy.
26 UCHWAŁA NR 0150/XXX/653/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminów miejskiej i obwodowych komisji ds. referendum powołanych do przeprowadzenia referendum lokalnego.
27 UCHWAŁA NR 0150/XXX/652/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 kwietnia 2009 r.w sprawie powołania Miejskiej Komisji do Spraw Referendum Lokalnego w Tychach.
28 UCHWAŁA Nr 0150/XXX/651/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XXIX/632/09 Rady Miasta Tychy w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania.
Powrót