Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2006 - 2010
1

UCHWAŁA NR 0150/XXIX/650/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa                                na działalność Prezydenta Miasta Tychy

2 UCHWAŁA NR 0150/XXIX/649/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2009-2013.
3 Uchwała Nr 0150/XXIX/648/09 Rady Miasta Tychy z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia „Taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków z dzielnicy Osada, z części sieci kanalizacyjnych zlokalizowanych w dzielnicach: Zwierzyniec, Jaroszowice, Mąkołowiec, Urbanowice oraz w zakresie kanalizacji sanitarnej wytworzonej w ramach projektu „Gospodarka Ściekowa w Tychach” na okres od dnia 10.05.2009 roku do dnia 09.05.2010 roku
4 UCHWAŁA NR 0150/XXIX/647/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ujścia Potoku Wyrskiego do rzeki Gostyni i Starej Gostyni.
5

UCHWAŁA NR 0150/XXIX/646/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0150/X/188/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych oraz oddania gruntu w użytkowanie wieczyste

6 UCHWAŁA NR 0150/XXIX/645/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty rocznej.
7 UCHWAŁA NR 0150/XXIX/644/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, których czasokres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata.
8 UCHWAŁA NR 0150/XXIX/643/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
9

UCHWAŁA NR 0150/XXIX/642/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 317/99 Rady Miasta Tychy z dnia 28 października 1999 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Tychach przy ul. Gen. de Gaulle’a 2

10 Nr 0150/XXIX/641/09 Rady Miasta Tychy z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mikołowie polegającego na likwidacji Poradni Ortodoncji i Profilaktyki Ortodontycznej.
11 Uchwała Nr 0150/XXIX/640/09 Rady Miasta Tychy z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mikołowie polegającego na likwidacji Pracowni Audiometrii i przekazania zadań likwidowanej pracowni „MED-Mikołów” Sp. z o. o. Mikołowskie Centrum Usług Medycznych w Mikołowie.
12 UCHWAŁA NR 0150/XXIX/639/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Miejskiego w Tychach za rok 2008
13 UCHWAŁA NR 0150/XXIX/638/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Centrum Kultury w Tychach za rok 2008
14 UCHWAŁA NR 0150/XXIX/637/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Miasto Tychy.
15 UCHWAŁA NR 0150/XXIX/636/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie przeprowadzenia referendum akceptującego przejęcie przez Miasto Tychy obowiązku właścicieli nieruchomości w zakresie wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych stałych, utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych
16 UCHWAŁA NR 0150/XXIX/635/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie udziału miasta Tychy w projekcie pn. Eurostypendium drogą do dyplomu w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
17 UCHWAŁA NR 0150/XXIX/634/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 marca 2009 r.w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 25 w Tychach
18 Uchwała Nr 0150/XXIX/633/09 Rady Miasta Tychy z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2009 r.
19 UCHWAŁA Nr 0150/XXIX/632/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania.
20 UCHWAŁA NR 0150/XXIX/631/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie podziału miasta na stałe obwody głosowania
21

UCHWAŁA NR 0150/XXIX/630/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie Statutu Osiedla „ABC” i zmiany uchwały NR 0150/XXV/539/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej - Osiedle „Stare Centrum”

22 UCHWAŁA NR 0150/XXIX/629/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z konsultacji przeprowadzonych przez Doraźną Komisję ds. opracowania projektu zmian statutów jednostek pomocniczych miasta oraz przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie projektu Statutu oraz zmiany nazwy Osiedla.
Powrót