Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2006 - 2010
1

UCHWAŁA NR 0150/XXXVIII/862/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie skargi Państwa                                      dotyczącej nierozpoznania wniosku o zmianę Uchwały Nr 0150/IV/108/07 Rady Miasta Tychy z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tychy

2 UCHWAŁA Nr 0150/XXXVIII/861/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach o stwierdzenie nieważności uchwały Nr 0150/XXXV/812/09 Rady Miasta Tychy z dnia 29 października 2009 r. w sprawie umieszczenia tablicy upamiętniającej Józefa Dedę na pomniku ku czci poległych Powstańców Śląskich w Tychach Czułowie.
3 UCHWAŁA NR 0150/XXXVIII/860/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Tychy do zaciągnięcia zobowiązania finansowego z tytułu zakupu usług komunikacji trolejbusowej
4 UCHWAŁA NR 0150/XXXVIII/859/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie pozytywnego zaopiniowania połączenia spółek Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach oraz TRUCK-BUS Service Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach
5

UCHWAŁA NR 0150/XXXVIII/858/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/VII/173/07 Rady Miasta Tychy z dnia 31 maja 2007r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi związane z odbieraniem odpadów komunalnych na terenie miasta Tychy.

6 UCHWAŁA NR 0150/XXXVIII/857/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie przygotowania do realizacji projektu pn. „SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Tychy”, zgłaszanego do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego, Priorytetu II Społeczeństwo Informacyjne, Działania 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013
7

UCHWAŁA Nr 0150/XXXVIII/856/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami i lokalami użytkowymi

8 UCHWAŁA NR 0150/XXXVIII/855/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
9 UCHWAŁA NR 0150/XXXVIII/854/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, których czasokres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata.
10 UCHWAŁA NR 0150/XXXVIII/853/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Kobieta – nowe umiejętności - duże możliwości”
11 UCHWAŁA NR 0150/XXXVIII/852/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 11 grudnia 2009 roku w sprawie utraty mocy uchwały Nr 0150/III/64/07 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie upoważnienia Głównego Specjalisty ds. Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach do wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorców
12 UCHWAŁA NR 0150/XXXVIII/851/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 11 grudnia 2009 roku w sprawie utraty mocy uchwały Nr 0150/III/63/07 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2007r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach do wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorców
13 UCHWAŁA NR 0150/XXXVIII/850/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie porozumienia z Wojewodą Śląskim na prowadzenie niektórych zadań dotyczących spraw paszportowych przez Miasto Tychy
14

UCHWAŁA Nr 0150/XXXVIII/848/09 Rady Miasta Tychy z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2010 rok

15 UCHWAŁA NR 0150/XXXVIII/849/2009 RADY MIASTA TYCHY z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Mieście Tychy w porze nocnej, niedziele, święta i dni wolne od pracy w 2010 roku
16 Uchwała Nr 0150/XXXVIII/847/09 Rady Miasta Tychy z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2009 rok
17 UCHWAŁA NR 0150/XXXVIII/846/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
18 UCHWAŁA NR 0150/XXXVIII/845/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej - Osiedle „R-2”
19 UCHWAŁA NR 0150/XXXVIII/844/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej - Osiedle „Ogrodnik”
20 UCHWAŁA NR 0150/XXXVIII/843/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonych przez Doraźną Komisję Rady Miasta konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie projektu zmian statutów jednostek pomocniczych miasta
21

UCHWAŁA NR 0150/XXXVIII/842/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/I/10/06 Rady Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Przewodniczących i Zastępców Przewodniczących komisji stałych oraz Przewodniczącego i Sekretarza Komisji Rewizyjnej (z późn. zm.)

22 UCHWAŁA NR 0150/XXXVIII/841/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2010 rok
23 UCHWAŁA NR 0150/XXXVIII/840/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta na I półrocze 2010 r.
24 UCHWAŁA NR 0150/XXXVIII/839/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 11 grudnia 2009 r. dotycząca zmiany Uchwały Nr 0150/I/9/06 Rady Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie zatwierdzenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Tychy (z późn. zm.)
Powrót