Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2006 - 2010
1

UCHWAŁA NR 0150/XXXVI/838/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego

2 UCHWAŁA NR 0150/XXXVI/837/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej z budżetu Miasta Tychy dla Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie przewozów kolejowych na trasie Tychy Miasto – Katowice, Katowice – Tychy Miasto w roku 2010
3 UCHWAŁA NR 0150/XXXVI/836/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zmiany „Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji zbiorowej MZK w Tychach”
4 UCHWAŁA NR 0150/XXXVI/835/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zmiany w stosowaniu przepisów porządkowych przy przewozie osób i bagażu podręcznego w środkach komunikacji zbiorowej organizowanej przez MZK Tychy
5

UCHWAŁA NR 0150/XXXVI/834/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego Park Suble I i II w Tychach

6 UCHWAŁA NR 0150/XXXVI/833/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz gminy nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Palmowej
7

UCHWAŁA NR 0150/XXXVI/832/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych oraz oddaniu gruntu w użytkowanie wieczyste

8 UCHWAŁA Nr 0150/XXXVI/831/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Tychy do zawarcia porozumienia z partnerami w Projekcie pt.: „Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, miastami: Gliwice, Żory, Jastrzębie Zdrój, Katowice oraz Dąbrowa Górnicza
9 UCHWAŁA NR 0150/XXXVI/830/2009 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada2009 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Długoterminowej w Katowicach.
10 UCHWAŁA NR 0150/XXXVI/829/2009 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie reorganizacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja Przychodnia”.
11 UCHWAŁA Nr 0150/XXXVI/828/2009 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie: przyjęcia Programu Współpracy Miasta Tychy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2010
12 UCHWAŁA Nr 0150/XXXVI/827/2009 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok
13 UCHWAŁA NR 0150/XXXVI/826/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie: przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok
14 UCHWAŁA NR 0150/XXXVI/825/2009 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości opłaty stałej wnoszonej przez rodziców (opiekunów prawnych) dzieci korzystających z opieki w Żłobku Miejskim w Tychach.
15 UCHWAŁA NR 0150/XXXVI/824/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2009 rok
16

UCHWAŁA NR 0150/XXXVI/823/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/XXXV/795/09 Rady Miasta Tychy z dnia 29 października 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok obowiązujących na terenie gminy Tychy

17

UCHWAŁA NR 0150/XXXVI/822/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Osiedla „Cielmice”

18 UCHWAŁA NR 0150/XXXVI/821/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonych przez Doraźną Komisję Rady Miasta konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie zmiany Statutu Osiedla „Cielmice”
19 UCHWAŁA NR 0150/XXXVI/820/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XXVI/586/08 Rady Miasta Tychy z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2009 rok (z późn. zm.)
20

UCHWAŁA NR 0150/XXXVI/819/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XXXII/697/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2009 r. dotyczącej przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta na II półrocze 2009 r.

21 UCHWAŁA NR 0150/XXXVI/818/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie wstąpienia Pana Michała Rozkosznego w miejsce Pana Grzegorza Wencepla w związku z wygaśnięciem mandatu radnego
Powrót