Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2006 - 2010
1

UCHWAŁA NR 0150/XXXV/817/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2009 r. w sprawie przyjęcia informacji Komisji Rewizyjnej, co do zgodnego z prawem postępowania Pana Radnego Stefana Moćko przy uzyskaniu decyzji umorzeniowej podatku od nieruchomości

2 UCHWAŁA NR 0150/XXXV/816/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury w Tychach
3 UCHWAŁA NR 0150/XXXV/815/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli zgodności z prawem (ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku z późniejszymi zmianami) wprowadzenia aneksu nr 3 do umowy nr 27/06 zawartej w dniu 7 czerwca 2006 r. pomiędzy Miejskim Zarządem Komunikacji, a Przedsiębiorstwem Komunikacji Miejskiej Spółką z o.o. w Tychach na wykonanie usług przewozowych publicznej komunikacji miejskiej na rzecz gminy Tychy
4

UCHWAŁA NR 0150/XXXV/814/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2009 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa W        i P         Sz                           na bezczynność Prezydenta Miasta Tychy

5 UCHWAŁA NR 0150/XXXV/813/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/I/10/06 Rady Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Przewodniczących i Zastępców Przewodniczących komisji stałych oraz Przewodniczącego i Sekretarza Komisji Rewizyjnej (z późn. zm.)
6 UCHWAŁA NR 0150/XXXV/812/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2009 r. w sprawie umieszczenia tablicy upamiętniającej Józefa Dedę na pomniku ku czci poległych Powstańców Śląskich w Tychach Czułowie
7 UCHWAŁA NR 0150/XXXV/811/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2009 r. w sprawie poparcia stanowiska Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce
8 UCHWAŁA NR 0150/XXXV/810/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2009 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej Spółki Akcyjnej w Tychach
9

UCHWAŁA NR 0150/XXXV/809/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 507/97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 4. września 1997 r. w sprawie utworzenia międzygminnej komunalnej spółki z o.o., której celem jest realizacja „Wieloletniego programu gospodarki odpadami komunalnymi w woj. katowickim”, zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Nr 532/97 z dnia 30.października 1997 r. oraz Uchwałą Rady Miejskiej Nr 535/97 z dnia 17.grudnia 1997r.

10

UCHWAŁA NR 0150/XXXV/808/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2009-2013

11

UCHWAŁA NR 0150/XXXV/807/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2009 r. w sprawie udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych oraz oddaniu gruntu w użytkowanie wieczyste

12 UCHWAŁA NR 0150/XXXV/806/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2009 roku w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, których czasokres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata
13 UCHWAŁA NR 0150/XXXV/805/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Tychach w dzielnicy Wygorzele - rowu Wygorzelskiego
14 UCHWAŁA NR 0150/XXXV/804/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie: ul. Korczaka i Parku Północnego w Tychach
15 UCHWAŁA NR 0150/XXXV/803/2009 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2009 r. w sprawie likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Szpital Miejski w Tychach i przekazanie zadań likwidowanego szpitala niepublicznemu zakładowi opieki zdrowotnej Szpital Miejski Spółka z o. o. w Tychach
16 UCHWAŁA NR 0150/XXXV/802/2009 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zaopiniowania odpisu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie likwidacji Regionalnego Zespołu Opieki Paliatywnej – Dom Sue Ryder w Bydgoszczy
17 UCHWAŁA NR 0150/XXXV/801/2009 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Racibórz w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poprzez ograniczenie rodzajów jego działalności i udzielanych świadczeń zdrowotnych, polegające na likwidacji Gabinetów Rehabilitacji
18 UCHWAŁA NR 0150/XXXV/800/2009 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Racibórz w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poprzez ograniczenie rodzajów jego działalności i udzielanych świadczeń zdrowotnych, polegające na likwidacji Poradni Rehabilitacyjnej
19

UCHWAŁA NR 0150/XXXV/799/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/VII/174/07 Rady Miasta Tychy z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i innych placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy oraz warunków i sposobu ich przyznawania

20 UCHWAŁA NR 0150/XXXV/798/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach
21 UCHWAŁA Nr 0150/XXXV/797/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2009 r. w sprawie wykorzystania środków na finansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przekazanych do realizacji powiatom z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 roku
22

UCHWAŁA NR 0150/XXXV/796/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2009 r. w sprawie powołania członków Rady Muzeum

23 UCHWAŁA NR 0150/XXXV/795/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok obowiązujących na terenie gminy Tychy
24 UCHWAŁA Nr 0150/XXXV/794/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na 2010 rok obowiązujących na terenie gminy Tychy
25 UCHWAŁA NR 0150/XXXV/793/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2009 r.
26 UCHWAŁA NR 0150/XXXV/792/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmiany Statutu Osiedla „Cielmice”
27 UCHWAŁA NR 0150/XXXV/791/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie projektu Statutu Osiedla „ABC”
28

UCHWAŁA NR 0150/XXXV/790/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2009 r. o zmianie Uchwały Nr 0150/XXIII/496/08 Rady Miasta Tychy z dnia 25 września 2008 r. w sprawie ustalenia zasad podziału środków budżetowych dla jednostek pomocniczych miasta Tychy

29 UCHWAŁA NR 0150/XXXV/789/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2009 r. o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu radnego Pana Grzegorza Wencepla
30 UCHWAŁA NR 0150/XXXV/788/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2009 r. w sprawie wstąpienia Pana Grzegorza Wencepla w miejsce Pani Adriany Malcharek-Skergeth w związku z wygaśnięciem mandatu radnej
Powrót