Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2006 - 2010
1

UCHWAŁA NR 0150/XXVII/608/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0150/XXVI/586/08 Rady Miasta Tychy z dnia 22 grudnia 2008 roku dotyczącej przyjęcia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2009 rok.

2 UCHWAŁA NR 0150/XXVII/607/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę kasacyjną Wojewody Śląskiego do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 6 października 2008r. (sygn. akt IVSA/GI 487/08) uchylającego rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 30 kwietnia 2008 r. Nr NP/II/0911/237/2/08 stwierdzające nieważność § 3 uchwały Rady Miasta Tychy Nr 0150/XVIII/397/08 z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie upowszechniania zasad zdrowego żywienia wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy Tychy.
3

UCHWAŁA NR 0150/XXVII/606/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Tychy programu “3+ Liczna Rodzina”

4 UCHWAŁA NR 0150/XXVII/605/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia „Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tychy” na okres od dnia 1 marca 2009 do dnia 28 lutego 2010 roku
5 UCHWAŁA NR 0150/XXVII/604/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Tychy na lata 2009-2011
6 UCHWAŁA NR 0150/XXVII/603/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 15 grudnia 2008 r. (sygn. akt III S.A./G/1083/08) stwierdzającego nieważność uchwały Rady Miasta w przedmiocie taryf opłat za przejazdy środkami komunikacji zbiorowej organizowanej przez Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach.
7

UCHWAŁA NR 0150/XXVII/602/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie „Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji zbiorowej MZK w Tychach”

8

UCHWAŁA NR 0150/XXVII/601/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XXII/487/08 z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, których czasokres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata.

9 UCHWAŁA NR 0150/XXVII/600/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, których czasokres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata.
10

UCHWAŁA NR 0150/XXVII/599/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/X/229/2007 Rady Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu przyznawania wyróżnień i nagród, rodzajów wyróżnień i nagród oraz wysokości nagród pieniężnych za wysokie wyniki sportowe w sporcie kwalifikowanym

11

UCHWAŁA NR 0150/XXVII/598/2009 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Szpital Miejski w Tychach przyjętego uchwałą nr 0150/XXV/493/2004 Rady Miasta Tychy z dnia 30 września 2004 r. z późn. zm.

12 UCHWAŁA NR 0150/XXVII/597/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie: przystąpienia do projektu pn. „Poznaj Urząd od Podszewki – upowszechnianie usług Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”
13

UCHWAŁA NR 0150/XXVII/596/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy

14

UCHWAŁA NR 0150/XXVII/595/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie utraty mocy uchwały Nr 0150/XXXII/591/2005 Rady Miasta Tychy z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli.

15 UCHWAŁA NR 0150/XXVII/594/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 stycznia 2009 r.w sprawie podjęcia działań zmierzających do likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Zespole Szkół nr 5 w Tychach przy ul. Edukacji 11
16 UCHWAŁA NR 0150/XXVII/593/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 4 w Zespole Szkół nr 6 w Tychach przy al. Piłsudskiego 10
17 UCHWAŁA NR 0150 /XXVII/592/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do stopniowej likwidacji II Liceum Profilowanego w Zespole Szkół nr 2 w Tychach przy ul. Generała Andersa 40
18 UCHWAŁA NR 0150/XXVII/591/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Tychy z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.
19 Uchwała Nr 0150/XXVII/590/09 Rady Miasta Tychy z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2009 r.
20

UCHWAŁA NR 0150/XXVII/589/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 0150/II/13/06 Rady Miasta Tychy z dnia 05 grudnia 2006 r. w przedmiocie upoważnienia do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy przez Przewodniczącego Rady Miasta Tychy

21

UCHWAŁA NR 0150/XXVII/588/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/XXIII/509/08 Rady Miasta Tychy z dnia 25 września 2008 r. w sprawie powołania Komisji Doraźnej pod nazwą „Komisja Statutowa” z późn. zm.

22

UCHWAŁA NR 0150/XXVII/587/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 stycznia 2009 r. dotycząca zmiany UCHWAŁY NR 0150/XXVI/584/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta na I półrocze 2009 r.

Powrót