Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2006 - 2010
1 UCHWAŁA NR 0150/XXIII/512/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 września 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Wydziale Architektury Urzędu Miasta Tychy w dniach od 07.07.2008 r. do 10.07.2008 r. dotyczącej wydanych decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleń na budowę w okresach od maja 2006 r. do maja 2007 r. oraz od maja 2007 r. do maja 2008 r. w stosunku do złożonych wniosków
2 UCHWAŁA NR 0150/XXIII/511/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 września 2008 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Doraźnej Komisji Statutowej
3 UCHWAŁA NR 0150/XXIII/510/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 września 2008 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Doraźnej Komisji Statutowej
4 UCHWAŁA NR 0150/XXIII/509/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 września 2008 r. w sprawie powołania Komisji Doraźnej pod nazwą „Komisja Statutowa”
5 UCHWAŁA NR 0150/XXIII/508/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 września 2008r. w sprawie zawarcia Porozumienia o współpracy w celu stworzenia docelowego systemu gospodarki odpadami dla miast na prawach powiatu – członków Górnośląskiego Związku Metropolitalnego
6 UCHWAŁA NR 0150/XXIII/507/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „Optima” w Tychach
7 UCHWAŁA NR 0150/XXIII/506/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego - Przychodnia Rejonowa „Eskulap” Sp. z o.o. w Tychach
8 UCHWAŁA NR 0150/XXIII/505/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego - Przychodnia Lekarska „San-Med” Sp. z o.o. w Tychach.
9 UCHWAŁA NR 0150/XXIII/504/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego - Centrum Medyczne „Hipokrates” Sp. z o.o. w Tychach
10 UCHWAŁA NR 0150/XXIII/503/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz gminy prawa użytkowania wieczystego działki ozn. nr 2459/153 o pow. 5512 m².
11 UCHWAŁA NR 0150/XXIII/502/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 września 2008 r. w sprawie przyznania dyrektorom publicznych szkół i przedszkoli zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2008/2009
12 UCHWAŁA NR 0150/XXIII/501/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 września 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok obowiązujących na terenie gminy Tychy.
13 UCHWAŁA Nr 0150/XXIII/500/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 września 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na 2009 rok obowiązujących na terenie gminy Tychy.
14 Uchwała Nr 0150/XXIII/499/08 Rady Miasta Tychy z dnia 25 września 2008 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2008 r.
15

UCHWAŁA NR 0150/XXIII/498/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 września 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/VIII/196/07 Rady Miasta Tychy z dnia 28.06.2007r. w sprawie zaciągnięcia w latach 2008-2009 pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach” zmienionej uchwałą Nr 0150/X/221/07 Rady Miasta Tychy z dnia 30.08.2007r. oraz uchwałą Nr 0150/XV/305/07 Rady Miasta Tychy z dnia 14.12.2007r.

16 UCHWAŁA NR 0150/XXIII/497/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 września 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Tychy dla Gminy Koszęcin z przeznaczeniem dla ofiar oraz na usuwanie skutków trąby powietrznej jaka dotknęła Gminę w dniu 15 sierpnia 2008 r.
17

UCHWAŁA NR 0150/XXIII/496/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 września 2008 r. w sprawie zasad podziału środków budżetowych dla jednostek pomocniczych miasta Tychy oraz podziału środków budżetowych dla jednostek pomocniczych na rok 2009.

Powrót