Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2006 - 2010
1 UCHWAŁA NR 0150/XX/440/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Termomodernizacja Gimnazjum Nr 11 w Tychach"
2

UCHWAŁA NR 0150/XX/439/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XV/314/07 Rady Miasta Tychy z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2008 rok (z późn. zm.)

3

UCHWAŁA NR 0150/XX/438/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani W          Ł                na działalność Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach

4

UCHWAŁA NR 0150/XX/437/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 maja 2008 r.w sprawie rozpatrzenia skargi Pana M       K          na działalność Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach

5 UCHWAŁA Nr 0150/XX/436/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach o stwierdzenie nieważności uchwały Nr 0150/XVIII/397/08 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie upowszechniania zasad prawidłowego żywienia wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy Tychy w części określonej w § 3
6 UCHWAŁA NR 0150/XX/435/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w Regionalnym Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach
7 UCHWAŁA NR 0150/XX/434/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej
8

UCHWAŁA NR 0150/XX/433/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0150/XXII/471/04 Rady Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Miasta Tychy z późniejszymi zmianami

9

Uchwała Nr 0150/XX/432/2008 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Tychach przy ulicy Jankowickiej

10 UCHWAŁA NR 0150/XX/431/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie użyczenia nieruchomości gminy na czas nieoznaczony
11 UCHWAŁA NR 0150/XX/430/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej przy ulicy Poziomkowej w Tychach
12 UCHWAŁA NR 0150/XX/429/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy (ul. Jemiołowa)
13 UCHWAŁA NR 0150/XX/428/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy (ul. Poprzeczna)
14 UCHWAŁA NR 0150/XX/427/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy (ul. Księdza Leona Szkatuły)
15 UCHWAŁA NR 0150/XX/426/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy (ul. Ułańska)
16 UCHWAŁA NR 0150/XX/425/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy (ul. Księdza Karola Szojdy, ul. Gajowa)
17 UCHWAŁA NR 0150/XX/424/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy (ul. Mała Aleja Róż)
18 UCHWAŁA NR 0150/XX/423/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy (ul. Spacerowa, ul. Trzy Stawy)
19 UCHWAŁA NR 0150/XX/422/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Tychy do zawierania porozumień z innymi gminami w sprawie powierzenia Miastu Tychy zadania publicznego dotyczącego wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Tychy dzieci zamieszkałych na terenie innej gminy oraz przekazania środków finansowych na realizację powyższego zadania
20

UCHWAŁA NR 0150/XX/421/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie określenia granic obwodów publicznych gimnazjów w Tychach

21

UCHWAŁA NR 0150/XX/420/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych w Tychach

22 UCHWAŁA NR 0150/XX/419/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie likwidacji Internatu w Zespole Szkół nr 5 w Tychach przy ul. Edukacji 11
23 UCHWAŁA NR 0150/XX/418/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 5 w Zespole Szkół nr 7 w Tychach przy ul. Browarowej 1a
24 UCHWAŁA NR 0150/XX/417/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 maja 2008 r.w sprawie przystąpienia Miasta Tychy do projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013
25 UCHWAŁA NR 0150/XX/416/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie zasad i trybu korzystania oraz zasad odpłatności za korzystanie z Mieszkań Chronionych dla Osób Starszych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach
26 Uchwała Nr 0150/XX/415/08 Rady Miasta Tychy z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2008 r.
27

UCHWAŁA NR 0150/XX/414/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/I/9/06 Rady Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2006 r. zmienionej Uchwałami: Nr 0150/III/32/07 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2007 r., Nr 0150/XVII/343/08 Rady Miasta Tychy z dnia 28 lutego 2008 r., Nr 0150/XVIII/384/08 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Tychy

Powrót