Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2006 - 2010
1

UCHWAŁA NR 0150/XXVI/586/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2009 rok

2 UCHWAŁA NR 0150/XXVI/585/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tychy
3 UCHWAŁA NR 0150/XXVI/584/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta na I półrocze 2009 r.
4 UCHWAŁA NR 0150/XXVI/583/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Śląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach o stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta Tychy nr 0150/XXII/488/08 z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Korczaka i Parku Północnego
5 UCHWAŁA NR 0150/XXVI/582/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie przejęcia pojazdu marki Fiat 126p o numerze rejestracyjnym ST 27316 na własność miasta Tychy
6 UCHWAŁA NR 0150/XXVI/581/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie pozytywnego zaopiniowania połączenia spółek „Śródmieście” Sp. z o.o. w Tychach oraz EDUKACJA S.A. w Tychach
7

UCHWAŁA NR 0150/XXVI/580/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/VII/173/07 Rady Miasta Tychy z dnia 31 maja 2007r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi związane z odbieraniem odpadów komunalnych na terenie miasta Tychy

8

Uchwała NR 0150/XXVI/579/08 Rady Miasta Tychy z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XXV/534/08 Rady Miasta Tychy z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie „Taryfy Pomarańczowej”

9 UCHWAŁA NR 0150/XXVI/578/2008 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. Ludwika Rydygiera w Katowicach
10 UCHWAŁA NR 0150/XXVI/577/2008 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia zasad zakupu i przyjmowania darowizny aparatury i sprzętu medycznego przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których Gmina Tychy stanowi organ założycielski
11 UCHWAŁA Nr 0150/XXVI/576/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu podziału szacunkowej wielkości środków na finansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, z uwzględnieniem projektu planu finansowego PFRON na 2009r. dla samorządów powiatowych
12 UCHWAŁA NR 0150/XXVI/575/2008 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Miasto Tychy
13 UCHWAŁA NR 0150/XXVI/574/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 1 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 3 w Tychach przy ul. Nowokościelnej 11 oraz wystąpienia do Śląskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o wyrażenie zgody na rozwiązanie Zespołu Szkół nr 3 w Tychach
14 UCHWAŁA NR 0150/XXVI/573/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2009 rok
15 UCHWAŁA NR 0150/XXVI/572/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2008 rok
16

UCHWAŁA NR 0150/XXVI/571/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie zaciągnięcia w 2009 roku pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach”

17 UCHWAŁA NR 0150/XXVI/570/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie zaciągnięcia w latach 2008-2009 kredytu komercyjnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach”
18 UCHWAŁA NR 0150/XXVI/569/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Tychy
19 UCHWAŁA NR 0150/XXVI/568/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Tychy
20 UCHWAŁA NR 0150/XXVI/567/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Tychy
Powrót