Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2006 - 2010
1

UCHWAŁA NR 0150/XXV/566/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani                          na działalność Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków mieszkalnych w Tychach.

2

UCHWAŁA NR 0150/XXV/565/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XV/314/07 Rady Miasta Tychy z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2008 rok (z późn. zm.)

3 UCHWAŁA NR 0150/XXV/564/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Mikołowskiej, Wschodniej i Piaskowej.
4 UCHWAŁA NR 0150/XXV/563/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Rymarskiej i Jaroszowickiej.
5

UCHWAŁA NR 0150/XXV/562/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Malinowej, Jeżynowej oraz linii kolejowej.

6 UCHWAŁA NR 0150/XXV/561/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w południowej części dzielnicy Wilkowyje.
7 UCHWAŁA NR 0150/XXV/560/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Czarnej, Zwierzynieckiej i Marzanny.
8 UCHWAŁA NR 0150/XXV/559/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Oświęcimską, Długą, Spokojną i Jaroszowicką.
9 UCHWAŁA NR 0150/XXV/558/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Jaroszowickiej i Długiej.
10

UCHWAŁA NR 0150/XXV/557/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Katowicką, Zwierzyniecką oraz Pod Lasem

11 UCHWAŁA NR 0150/XXV/556/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Beskidzką, rzeką Gostynką oraz granicami administracyjnymi miasta Tychy.
12 UCHWAŁA NR 0150/XXV/555/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Jaśkowickiej, Stoczniowców’70 i Bielskiej.
13 UCHWAŁA NR 0150/XXV/554/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Dzwonkowej i Jaskrów.
14 UCHWAŁA NR 0150/XXV/553/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Jałowcowej.
15

UCHWAŁA NR 0150/XXV/552/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej pod nazwą Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury przyjętego uchwałą nr 0150/533/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2000 r.

16 Uchwała Nr 0150/XXV/551/08 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2008 r.
17 UCHWAŁA NR 0150/XXV/550/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmian w regulaminie organizacyjnym Teatru Małego w Tychach.
18 Uchwała Nr 0150/XXV/549/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Mikołowie .
19 UCHWAŁA NR 0150/XXV/548/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości opłaty stałej wnoszonej przez rodziców (opiekunów prawnych) dzieci korzystających z opieki w Żłobku Miejskim w Tychach.
20 UCHWAŁA Nr 0150/XXV/547/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie: przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok.
21 UCHWAŁA NR 0150/XXV/546/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie: przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok.
22 UCHWAŁA NR 0150/XXV/545/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie: przyjęcia Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Tychach
23 UCHWAŁA NR 0150/XXV/544/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 listopada 2008 r.w sprawie: przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2009 - 2013
24 UCHWAŁA Nr 0150/XXV/543/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 listopada 2008 r.w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Miasta Tychy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2009.
25 UCHWAŁA Nr 0150/XXV/542/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie wykorzystania środków na finansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przekazanych do realizacji powiatom z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 roku.
26

UCHWAŁA NR 0150/XXV/541/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/XXIII/509/08 Rady Miasta Tychy z dnia 25 września 2008 r. w sprawie powołania Komisji Doraźnej pod nazwą „Komisja Statutowa”.

27

UCHWAŁA NR 0150/XXV/540/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/XXIII/496/08 Rady Miasta Tychy z dnia 25 września 2008 r. w sprawie zasad podziału środków budżetowych dla jednostek pomocniczych miasta Tychy oraz podziału środków budżetowych dla jednostek pomocniczych na rok 2009.

28

UCHWAŁA NR 0150/XXV/539/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej - Osiedle „Stare Centrum”

29 UCHWAŁA NR 0150/XXV/538/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Tychy do reprezentowania Rady Miasta Tychy w sprawie skargi Wojewody Śląskiego na Uchwałę Nr 0150/XXV/465/08 Rady Miasta Tychy z dnia 26 czerwca 2008 r. w przedmiocie cen.
30

UCHWAŁA NR 0150/XXV/537/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0150/XXIV/528/08 Rady Miasta w Tychach z dnia 30 października 2008 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach.

31 UCHWAŁA NR 0150/XXV/536/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej z budżetu Miasta Tychy dla Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie przewozów kolejowych na trasie Tychy Miasto – Katowice, Katowice – Tychy Miasto w roku 2009.
32 UCHWAŁA NR 0150/XXV/535/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej z budżetu Miasta Tychy dla Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie przewozów kolejowych na trasie Tychy Miasto – Katowice, Katowice – Tychy Miasto w roku 2008.
33

Uchwała Nr 0150/XXV/534/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie „Taryfy Pomarańczowej”

34 UCHWAŁA NR 0150/XXV/533/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie wystąpienia z Porozumienia komunalnego w zakresie wody i ścieków.
35 UCHWAŁA NR 0150/XXV/532/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2009-2013
36

Uchwała NR 0150/XXV/531/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Powrót