Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2006 - 2010
1

UCHWAŁA NR 0150/XII/256/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 września 2007 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tychy

2

UCHWAŁA NR 0150/XII/255/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 września 2007 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach

3

UCHWAŁA NR 0150/XII/254/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 września 2007 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tychy

4

UCHWAŁA NR 0150/XII/253/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 września 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego 10 terenów w mieście Tychy

5 UCHWAŁA NR 0150/XII/252/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 września 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Żorskiej i Al. Bielskiej
6 UCHWAŁA NR 0150/XII/251/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 września 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie: ul. Korczaka i Parku Północnego
7 UCHWAŁA NR 0150/XII/250/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 września 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy północno-wschodniej granicy miasta w rejonie rzeki Mlecznej
8 UCHWAŁA NR 0150/XII/249/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 września 2007 r. w sprawie przyjęcia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy” oraz zmiany uchwały nr 0150/III/40/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2002 r.
9

UCHWAŁA NR 0150/XII/248/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 września 2007 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tychy.

10

UCHWAŁA NR 0150/XII/247/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 września 2007 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Miasta Tychy

11 UCHWAŁA NR 0150/XII/246/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 września 2007 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów
12

UCHWAŁA NR 0150/XII/245/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 września 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok obowiązujących na terenie gminy Tychy

13

UCHWAŁA NR 0150/XII/244/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 września 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na 2008 rok obowiązujących na terenie gminy Tychy

14 Uchwała Nr 0150/XII/243/07 Rady Miasta Tychy z dnia 27 września 2007 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2007 rok.
15

UCHWAŁA NR 0150/XII/242/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 września 2007 r. w sprawie zasad podziału środków budżetowych dla jednostek pomocniczych miasta Tychy oraz podziału środków budżetowych dla jednostek pomocniczych na rok 2008

16

UCHWAŁA NR 0150/XII/241/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 września 2007 r. o zmianie Uchwały Nr 0150/V/126/07 w sprawie ustalenia wysokości diet i zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych oraz przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej

17

UCHWAŁA NR 0150/XII/240/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 września 2007 r. o zmianie Uchwały Nr 0150/LI/944/06 Rady Miasta Tychy z dnia 28 września 2006 r. w sprawie ustalenia zasad podziału środków budżetowych dla jednostek pomocniczych miasta Tychy

18 UCHWAŁA NR 0150/XI/239/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 13 września 2007 r. w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania w mieście do stanu faktycznego
19 Uchwała Nr 0150/XI/238/07 Rady Miasta Tychy z dnia 13 września 2007 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i domu pomocy społecznej, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Powrót