Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2006 - 2010
1 UCHWAŁA NR 0150/X/237/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Pana radnego Stefana Moćko wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na Uchwałę Nr 0150/VII/183/07 Rady Miasta Tychy z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana radnego Stefana Moćko na działalność Prezydenta Miasta Tychy
2 UCHWAŁA NR 0150/X/236/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul.Za Drogą
3 UCHWAŁA NR 0150/X/235/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie wystąpienia Gminy Tychy ze Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „ENERGIE CITES”
4 UCHWAŁA NR 0150/X/234/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w Międzygminnym Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej „MASTER” Sp. z o.o. w Tychach
5 UCHWAŁA NR 0150/X/233/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wprowadzenia jednolitego tekstu regulaminu organizacyjnego w Teatrze Małym w Tychach
6 UCHWAŁA NR 0150/X/232/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2007r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmian w regulaminie organizacyjnym Teatru Małego w Tychach
7

UCHWAŁA NR 0150/X/231/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany § 2 w Uchwale Nr 0150/XXXIV/636/05 Rady Miasta Tychy z dnia 28 04 2005 r. w sprawie przystąpienia miasta Tychy do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów „Śląsk-Beskidy”

8 UCHWAŁA Nr 0150/X/230/07 Rady Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 2007 r.w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów sportowych dla wybitnych sportowców reprezentujących tyskie kluby sportowe
9 UCHWAŁA NR 0150/X/229/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu przyznawania wyróżnień i nagród, rodzajów wyróżnień i nagród oraz wysokości nagród pieniężnych za wysokie wyniki sportowe w sporcie kwalifikowanym
10 UCHWAŁA NR 0150/X/228/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie wykorzystania środków na finansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przekazanych do realizacji powiatom z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2007 roku
11 UCHWAŁA Nr 0150/X/227/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie wyrażenia woli przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Szpitala Miejskiego w Tychach w spółkę pracowniczą
12 UCHWAŁA NR 0150/X/226/2007 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto Tychy publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
13

UCHWAŁA NR 0150/X/225/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr 0150/566/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2001 dotyczącej uporządkowania dotychczasowych granic obwodów publicznych szkół podstawowych w Tychach

14

UCHWAŁA NR 0150/X/224/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr 0150/567/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2001 dotyczącej uporządkowania dotychczasowych granic obwodów publicznych gimnazjów w Tychach

15 Uchwała Nr 0150/X/223/07 Rady Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2007 rok
16

UCHWAŁA NR 0150/X/222/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XXXV/664/05 Rady Miasta Tychy z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta do przyjęcia środków z Funduszu Spójności oraz do podpisania umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Gospodarka ściekowa w Tychach”

17

UCHWAŁA NR 0150/X/221/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/VIII/196/07 Rady Miasta Tychy z dnia 28.06.2007r. w sprawie zaciągnięcia w latach 2008-2009 pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach”

18 UCHWAŁA NR 0150/X/220/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Tychy do zawarcia porozumienia z Miastem Chorzów dotyczącego udzielenia Miastu Chorzów pomocy finansowej w formie dotacji celowej na budowę pomnika upamiętniającego ofiary katastrofy budowlanej na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich w Chorzowie
19 UCHWAŁA NR 0150/X/219/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela do reprezentowania miasta Tychy w Zgromadzeniu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego z siedzibą w Katowicach
20 UCHWAŁA NR 0150/X/218/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie poparcia działań podejmowanych przez Samorząd Województwa Śląskiego na rzecz przyznania organizacji EURO 2012 regionowi śląskiemu
21 UCHWAŁA NR 0150/X/217/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Tychach i Sądu Okręgowego w Katowicach
22 Uchwała Nr 0150/IX/216/07 Rady Miasta Tychy z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia wysokości środków pochodzących z budżetu miasta planowanych na realizację projektów w ramach programów operacyjnych w latach 2008-2010 stanowiących wkład własny miasta Tychy
Powrót