Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2006 - 2010
1 UCHWAŁA NR 0150/VIII/215/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta na II półrocze 2007 r.
2 UCHWAŁA NR 0150/VIII/214/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia uprawnienia obywatela do informacji publicznej
3

UCHWAŁA NR 0150/VIII/213/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/III/69/07 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2007r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok

4 UCHWAŁA NR 0150/VIII/212/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie nadania nazwy skwerowi
5 UCHWAŁA NR 0150/VIII/211/2007 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Tychach w rejonie ul.Oświęcimskiej
6 UCHWAŁA NR 0150/VIII/210/2007 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul.Topolowej
7 UCHWAŁA NR 0150/VIII/209/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz gminy nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3372/22 o pow. 0,4215 ha, położonej w Tychach przy Placu Zbawiciela na osiedlu „ Z-1” w Tychach
8 UCHWAŁA NR 0150/VIII/208/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy
9 UCHWAŁA NR 0150/VIII/207/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie stwierdzenia braku aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy
10 UCHWAŁA NR 0150/VIII/206/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie kompleksu parkowego „Paprocany” i osiedla Z-1
11

UCHWAŁA NR 0150/VIII/205/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2007 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XLVIII/895/06 Rady Miasta Tychy z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej pod nazwą Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury przyjętego Uchwałą nr 0150/533/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2000 r.

12

UCHWAŁA NR 0150/VIII/204/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/532/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury z siedzibą w Tychach przy Al. Niepodległości 49

13

UCHWAŁA NR 0150/VIII/203/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Tychy nr 590/98 z dnia 23 kwietnia 1998 r. w sprawie korzystania z przystanków komunikacji miejskiej na terenie miasta Tychy

14 UCHWAŁA NR 0150/VIII/202/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie ustalenia zasad finansowania inwestycji i remontów w nieruchomościach stanowiących współwłasność Miasta Tychy, związanych z przystąpieniem przez Miasto Tychy do realizacji zadania w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego pn. „Modernizacja Placu Baczyńskiego”.
15 UCHWAŁA NR 0150/VIII/201/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28. czerwca 2007 r. w sprawie pozytywnego zaopiniowania umorzenia udziałów posiadanych przez Gminę Tychy w kapitale zakładowym ALBA PTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach
16

UCHWAŁA NR 0150/VIII/200/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, placówek oświatowych oraz Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych prowadzonych przez Miasto Tychy za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, opiekuńczo-wychowawcze oraz realizację innych zadań statutowych szkoły

17 UCHWAŁA NR 0150/VIII/199/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum nr 11 w Tychach
18 UCHWAŁA NR 0150/VIII/198/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Tychy do zawierania porozumień z innymi gminami lub powiatami dotyczących finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
19 Uchwała Nr 0150/VIII/197/07 Rady Miasta Tychy z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2007 rok
20

UCHWAŁA NR 0150/VIII/196/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zaciągnięcia w latach 2008-2009 pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach”

21 UCHWAŁA NR 0150/VIII/195/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zaciągnięcia w latach 2008-2009 kredytu komercyjnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach”
22 UCHWAŁA NR 0150/VIII/194/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie przystąpienia Miasta Tychy do projektu pod nazwą „Regionalny Obszar Rekreacyjno – Turystyczny – ścieżki rowerowe drogą do rozwoju turystyki aktywnej w Subregionie Centralnym”
23 UCHWAŁA NR 0150/VIII/193/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie przystąpienia Miasta Tychy do projektu pod nazwą „Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej”
24 UCHWAŁA NR 0150/VIII/192/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie przystąpienia Miasta Tychy do projektu pod nazwą „SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego”
25 UCHWAŁA NR 0150/VIII/191/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie przystąpienia Miasta Tychy do projektu pod nazwą „Śląska Karta Usług Publicznych
26 UCHWAŁA NR 0150/VIII/190/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Tychy do podpisania „Porozumienia” z Komendantem Miejskim Policji w Tychach w sprawie dodatkowej służby patrolowej umundurowanych funkcjonariuszy policji oraz przeznaczenia środków na zakup wyposażenia w tym mebli biurowych i remontu
27 UCHWAŁA NR 0150/VIII/189/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie osiedlenia w Tychach rodziny polskiego pochodzenia w ramach repatriacji
28 UCHWAŁA NR 0150/VIII/188/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Tychach
29 UCHWAŁA NR 0150/VIII/187/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla "Z-1"
Powrót