Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2006 - 2010
1 UCHWAŁA NR 0150/VII/186/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy doraźnej komisji Rady Miasta ds. opracowania projektów statutów jednostek pomocniczych miasta
2

UCHWAŁA NR UCHWAŁA NR 0150/VII/185/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana H             W            na działalność Prezydenta Miasta Tychy

3 UCHWAŁA NR 0150/VII/184/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana radnego Stefana Moćko na działalność Prezydenta Miasta Tychy
4 UCHWAŁA NR 0150/VII/183/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana radnego Stefana Moćko na działalność Prezydenta Miasta Tychy
5

UCHWAŁA NR 0150/VII/182/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Państwa G         i R           J            wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na Uchwałę Nr 0150/IV/108/07 Rady Miasta Tychy z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tychy

6 UCHWAŁA NR 0150/VII/181/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul. Zwierzynieckiej
7 UCHWAŁA NR 0150/VII/180/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Tychach przy ul. Jałowcowej
8 UCHWAŁA NR 0150/VII/179/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tychy
9 UCHWAŁA NR 0150/VII/178/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 maja 2007r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2007 r.
10 UCHWAŁA Nr 0150/VII/177/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie wykorzystania środków na finansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przekazanych do realizacji powiatom z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2007 roku
11

UCHWAŁA NR 0150/VII/176/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/LII/973/2006 Rady Miasta Tychy z dnia 19 października 2006 r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok

12

UCHWAŁA NR 0150/VII/175/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/IV/92/07 Rady Miasta Tychy z dnia 22 lutego 2007 r. dotyczącej przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy na 2007 rok

13

UCHWAŁA NR 0150/VII/174/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i innych placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy oraz warunków i sposobu ich przyznawania

14 UCHWAŁA NR 0150/VII/173/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 maja 2007r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi związane z odbieraniem odpadów komunalnych na terenie miasta Tychy
15

UCHWAŁA NR 0150/VII/172/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0150/XXII/471/04 Rady Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 2004r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Miasta Tychy

16 UCHWAŁA NR 0150/VII/171/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 maja 2007r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Planu gospodarki odpadami dla miasta Tychy”
17 UCHWAŁA NR 0150/VII/170/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Tychy od ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa pakietu akcji Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółki Akcyjnej
18 UCHWAŁA NR 0150/VII/169/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 maja r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tychach
19 UCHWAŁA NR 0150/VII/168/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie powołania doraźnej komisji inwentaryzacyjnej Rady Miasta
20 UCHWAŁA NR 0150/VII/167/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie odwołania dotychczasowego Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Tychach oraz powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Tychach
21 UCHWAŁA NR 0150/VII/166/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie odwołania dotychczasowego Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Tychach
22 UCHWAŁA NR 0150/VII/165/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie ustanowienia roku 2007 „Tyskim Rokiem Historycznym“
Powrót