Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2006 - 2010
1

UCHWAŁA NR 0150/VI/164/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani E         K                         na działalność Prezydenta Miasta Tychy

2 UCHWAŁA NR 0150/VI/163/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej przy ulicy Sportowej w Tychach.
3 UCHWAŁA NR 0150/VI/162/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie zmiany załącznika nr 2 do uchwały Nr 0150/XXXVII/703/05 z dnia 1 września 2005 roku w sprawie lokalnych inicjatyw
4 UCHWAŁA NR 0150/VI/161/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie utworzenia i zasad udzielania stypendiów oraz pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach
5 UCHWAŁA NR 0150/VI/160/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 kwietnia 2007 r.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Centrum Kultury w Tychach za rok 2006.
6

UCHWAŁA NR 0150/VI/159/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie utraty mocy uchwały Nr 0150/XL/756/05 Rady Miasta Tychy z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Tychach, ul. Fitelberga 4.

7 UCHWAŁA NR 0150/VI/158/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2007 r.
8 UCHWAŁA NR 0150/VI/157/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tychy za 2006 rok i udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tychy.
9 UCHWAŁA NR 0150/VI/156/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miasta w 2006 r.
10

UCHWAŁA NR 0150/VI/155/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały NR 0150/III/68/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta na I półrocze 2007 r. (z późn. zm.)

11 UCHWAŁA NR 0150/VI/154/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego doraźnej komisji Rady Miasta ds. opracowania projektów statutów jednostek pomocniczych miasta
12 UCHWAŁA NR 0150/VI/153/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego doraźnej komisji Rady Miasta ds. monitorowania realizacji programu "Gospodarka ściekowa w Tychach"
13 UCHWAŁA NR 0150/VI/152/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie opinii Rady Miasta Tychy w przedmiocie proponowanych przez gminę Bieruń zmian granic administracyjnych między gminą Bieruń, a Miastem Tychy.
14 UCHWAŁA NR 0150/VI/151/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia wyników konsultacji z mieszkańcami Miasta Tychy w przedmiocie proponowanych przez gminę Bieruń zmian granic administracyjnych między gminą Bieruń, a Miastem Tychy.
Powrót