Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2006 - 2010
1

UCHWAŁA NR 0150/V/150/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani M                 P               na działalność Dyrektora Miejskiego Zarządu Komunikacji w Tychach.

2

UCHWAŁA NR 0150/V/149/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana S            K                      na działalność Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach

3 UCHWAŁA NR 0150/V/148/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Nowej i Żorskiej.
4

UCHWAŁA NR 0150/V/147/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie Uchwały Nr 0150/III/42/02 Rady Miasta Tychy z dnia 18.12.2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu doliny rzeki Mlecznej w Tychach

5

UCHWAŁA NR 0150/V/146/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/III/43/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu centrum miasta Tychy.

6

UCHWAŁA NR 0150/V/145/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/LI/960/06 Rady Miasta Tychy z dnia 28 września 2006 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Oświęcimskiej i Brzoskwiniowej.

7 UCHWAŁA NR 0150/V/144/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2007r. w sprawie nadania nazwy ulicy
8 UCHWAŁA NR 0150/V/143/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2007r. w sprawie nadania nazwy ulicy
9 UCHWAŁA NR 0150/V/142/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2007r. w sprawie nadania nazwy ulicy
10 UCHWAŁA NR 0150/V/141/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2007r. w sprawie nadania nazwy ulicy
11 UCHWAŁA NR 0150/V/140/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2007r. w sprawie nadania nazwy ulicy
12 UCHWAŁA NR 0150/V/139/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2007r. w sprawie nadania nazwy ulicy
13 UCHWAŁA NR 0150/V/138/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul. Sikorskiego.
14 Uchwała Nr 0150/V/137/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Tychach przy Al. Marszałka Piłsudskiego.
15 UCHWAŁA NR 0150/V/136/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul. Kopernika.
16

UCHWAŁA NR 0150/V/135/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XLVI/860/06 Rady Miasta Tychy z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tychy (z późn. zm.).

17 UCHWAŁA NR 0150/V/134/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi związane z odbieraniem odpadów komunalnych oraz opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Tychy.
18 UCHWAŁA NR 0150/V/133/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie zmiany w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zatwierdzonym uchwałą RM Tychy Nr 0150/XVI/359/04 z dnia 29 stycznia 2004 roku
19 UCHWAŁA NR 0150/V/132/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na Osiedlu Osada w Tychach na okres od dnia 10 maja 2007 do dnia 9 maja 2008 roku
20 UCHWAŁA NR 0150/V/131/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za wydanie prawa jazdy.
21 UCHWAŁA NR 0150/V/130/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczeń z Caritas Archidiecezji Katowickiej w trybie bezprzetargowym.
22

UCHWAŁA NR 0150/V/129/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2007r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Tychy.

23 UCHWAŁA NR 0150/V/128/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2007r. w sprawie określenia warunków oraz trybu przyznawania wyróżnień i nagród, rodzajów wyróżnień i nagród oraz wysokości nagród pieniężnych za wysokie wyniki sportowe w sporcie kwalifikowanym.
24 UCHWAŁA NR 0150/V/127/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Miejskiego w Tychach za rok 2006.
25

UCHWAŁA NR 0150/V/126/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości diet i zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych oraz przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej.

26 UCHWAŁA NR 0150/V/125/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2007r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmian w regulaminie organizacyjnym Teatru Małego w Tychach.
27 UCHWAŁA NR 0150/V/124/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia Aneksu nr 4 do Porozumienia zawartego z miastem Gliwice dotyczącego finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 3 w Tychach, dla której organem prowadzącym jest miasto Tychy w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.
28 UCHWAŁA NR 0150/V/123/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wykorzystania środków na finansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przekazanych do realizacji powiatom z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2007 roku.
29 UCHWAŁA NR 0150/V/122/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu w Katowicach z przeznaczeniem dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach Filii w Tychach.
30 UCHWAŁA NR 0150/V/121/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2007r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2007 r.
31

UCHWAŁA NR 0150/V/120/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/XLII/807/06 Rady Miasta Tychy z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (z póź. zmianami).

32 UCHWAŁA NR 0150/V/119/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2007r. w sprawie zmiany wynagrodzenia dla Miejskiego Rzecznika Konsumentów.
33 UCHWAŁA NR 0150/V/118/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Tychach za rok 2006.
34

UCHWAŁA NR 0150/V/117/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały NR 0150/VII/86/03 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie przedmiotów działania komisji stałych Rady Miasta Tychy (z późn. zm.)

35

UCHWAŁA NR 0150/V/116/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały NR 0150/III/68/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta na I półrocze 2007 r.

36 UCHWAŁA NR 0150/V/115/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Miasta ds. opracowania projektów statutów jednostek pomocniczych miasta.
37 UCHWAŁA NR 0150/V/114/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Miasta ds. monitorowania realizacji programu „Gospodarka ściekowa w Tychach”.
38 UCHWAŁA NR 0150/V/113/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Tychy w przedmiocie proponowanych przez gminę Bieruń zmian granic administracyjnych między gminą Bieruń, a Miastem Tychy.
39 UCHWAŁA NR 0150/V/112/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Miasta d.s. przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie zmiany granic administracyjnych Miasta Tychy.
40 UCHWAŁA NR 0150/V/111/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie powiadomienia Sekretarza Miasta Panią Ewę Turlewicz o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego.
41 UCHWAŁA NR 0150/V/110/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie powiadomienia Skarbnika Miasta Panią Urszulę Dryka o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego.
Powrót