Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2006 - 2010
1 UCHWAŁA NR 0150/XIV/299/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 listopada 2007 r.w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców ul. Wejchertów w Tychach związanej z uciążliwością funkcjonowania pawilonu handlowego "Biedronka" zlokalizowanego przy ul. Wejchertów w Tychach
2 UCHWAŁA NR 0150/XIV/298/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 listopada 2007 r.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul.Sikorskiego
3 UCHWAŁA NR 0150/XIV/297/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Sikorskiego w trybie bezprzetargowym na rzecz dzierżawcy
4 UCHWAŁA NR 0150/XIV/296/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz gminy prawa użytkowania wieczystego działek ozn. nr 2159/69 i nr 2160/69 o pow. łącznej 1750 m² położonych w rejonie ulicy Bajkowej
5 UCHWAŁA NR 0150/XIV/295/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Beskidzkiej, Oświęcimskiej, Długiej i Goździków
6 UCHWAŁA NR 0150/XIV/294/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie przekazania gruntu pod budowę Domu Hospicyjnego
7 UCHWAŁA NR 0150/XIV/293/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie miasta Tychy
8 UCHWAŁA NR 0150/XIV/292/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie zmiany w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zatwierdzonym uchwałą RM Tychy Nr 0150/XVI/359/04 z dnia 29 stycznia 2004 roku
9 UCHWAŁA NR 0150/XIV/291/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie przejęcia pojazdu marki Polonez o nr rejestracyjnym SK 3427B na własność miasta Tychy
10 UCHWAŁA NR 0150/XIV/290/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Tychy do zawarcia „Porozumienia” w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań utworzonego „Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa – Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Tychach"
11

UCHWAŁA NR 0150/XIV/289/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie lokalnych inicjatyw

12 UCHWAŁA NR 0150/XIV/288/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych Miasta Tychy na lata 2008 – 2013”
13 UCHWAŁA NR 0150/XIV/287/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy
14 UCHWAŁA NR 0150/XIV/286/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zasad naboru dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy
15 UCHWAŁA NR 0150/XIV/285/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy na 2008 rok
16 UCHWAŁA NR 0150/XIV/284/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 listopad 2007 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Tychy do zawierania porozumień pomiędzy miastem Tychy a innymi powiatami i gminami dotyczących pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrześcijan Baptystów i Kościoła Zielonoświątkowego do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie miasta Tychy
17 UCHWAŁA NR 0150/XIV/283/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz zwolnienia z tej opłaty
18 UCHWAŁA NR 0150/XIV/282/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2007 rok
19 UCHWAŁA NR 0150/XIV/281/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze Miasta Tychy zakazu korzystania w handlu detalicznym i w działalności usługowej z jednorazowych torebek foliowych
20 UCHWAŁA NR 0150/XIV/280/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie opracowania „Kompleksowego programu obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych w latach 2008 – 2009”- III etap
21 UCHWAŁA NR 0150/XIV/279/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie projektu zmiany Statutu Osiedla „Paprotka”
22

UCHWAŁA NR 0150/XIV/278/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/V/115/07 Rady Miasta Tychy z dnia 29 marca 2007r. w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Miasta ds. opracowania zmian statutów jednostek pomocniczych miasta

23 UCHWAŁA NR 0150/XIV/277/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie powiadomienia Skarbnika Miasta Panią Urszulę Dryka o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego
24 UCHWAŁA NR 0150/XIV/276/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie powiadomienia Sekretarza Miasta Panią Ewę Turlewicz o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego
Powrót