Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2006 - 2010
1

UCHWAŁA NR 0150/XIII/275/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 października 2007 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność pracowników Urzędu Miasta Tychy działających z upoważnienia Prezydenta Miasta Tychy

2

UCHWAŁA NR 0150/XIII/274/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 października 2007 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach oraz Prezydenta Miasta Tychy

3

UCHWAŁA NR 0150/XIII/273/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 października 2007 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tychy

4

UCHWAŁA NR 0150/XIII/272/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 października 2007 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach

5

UCHWAŁA NR 0150/XIII/271/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 października 2007 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana H            W                   na Uchwałę Nr 0150/VII/185/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana H            W            na działalność Prezydenta Miasta Tychy

6

UCHWAŁA NR 0150/XIII/270/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 października 2007 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach oraz Prezydenta Miasta Tychy

7

UCHWAŁA NR 0150/XIII/269/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 października 2007 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach

8 UCHWAŁA NR 0150/XIII/268/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 października 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul. Jaśkowickiej
9 UCHWAŁA NR 0150/XIII/267/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 października 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla trzech obszarów położonych przy ulicach: Spokojnej, Dzwonkowej i Szkolnej
10 UCHWAŁA NR 0150/XIII/266/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 października 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Mąkołowiec
11 UCHWAŁA NR 0150/XIII/265/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 października 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie przez Gminę Tychy akcji w kapitale zakładowym Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna
12

UCHWAŁA NR 0150/XIII/264/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 października 2007r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XLVI/860/06 Rady Miasta Tychy z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tychy (z późn. zm.).

13 UCHWAŁA NR 0150/XIII/263/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 października 2007 roku w sprawie upoważnienia Zastępcy Prezydenta Miasta Tychy ds. Społecznych do zawierania porozumień z powiatami w sprawie powierzania prowadzenia zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
14

UCHWAŁA NR 0150/XIII/262/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 października 2007 r. w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Miasto Tychy

15 UCHWAŁA NR 0150/XIII/261/2007 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości opłaty stałej wnoszonej przez rodziców (opiekunów prawnych) dzieci korzystających z opieki w Żłobku Miejskim w Tychach
16 Uchwałą Nr 0150/XIII/260/07 Rady Miasta Tychy z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2007 rok
17 UCHWAŁA NR 0150/XIII/259/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 października 2007 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie miasta Tychy
18

UCHWAŁA NR 0150/XIII/258/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/VIII/195/07 Rady Miasta Tychy z dnia 28.06.2007r. w sprawie zaciągnięcia w latach 2008-2009 kredytu komercyjnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach”

19 UCHWAŁA NR 0150/XIII/257/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 października 2007 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach oraz Sądu Rejonowego w Tychach
Powrót