Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2006 - 2010
1 UCHWAŁA NR 0150/II/29/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na 2007 rok obowiązujących na terenie miasta Tychy.
2 UCHWAŁA NR 0150/II/28/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2007 rok obowiązujących na terenie miasta Tychy.
3 UCHWAŁA NR 0150/II/27/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości podatku od posiadania psów oraz zwolnienia od tego podatku na 2007 rok.
4 UCHWAŁA NR 0150/II/26/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości sumy, do której Prezydent może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
5 UCHWAŁA NR 0150/II/25/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz planu tych wydatków.
6 UCHWAŁA NR 0150/II/24/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2006 r.
7 UCHWAŁA NR 0150/II/23/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie przyjęcia Porozumień dotyczących pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrześcijan Baptystów, do którego uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie miasta Tychy.
8 UCHWAŁA NR 0150/II/22/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie przyjęcia Porozumień dotyczących pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego, do którego uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie miasta Tychy.
9

UCHWAŁA NR 0150/II/21/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XXX/577/2005 Rady Miasta Tychy z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Tychy oraz określenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia.

10 UCHWAŁA NR 0150/II/20/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości opłaty stałej wnoszonej przez rodziców (opiekunów prawnych) dzieci korzystających z opieki w Żłobku Miejskim w Tychach.
11 UCHWAŁA Nr 0150/II/19/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie wykorzystania środków na finansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przekazanych do realizacji powiatom z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2006r.
12

UCHWAŁA NR 0150/II/18/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0150/XXXVI/683/05 Rady Miasta Tychy z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie regulaminu targowisk miejskich w Tychach.

13 UCHWAŁA NR 0150/II/17/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie przejęcia pojazdu marki Renault Clio na własność miasta Tychy.
14 UCHWAŁA NR 0150/II/16/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Tychach.
15 UCHWAŁA NR 0150/II/15/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie wskazania osoby reprezentującej Miasto Tychy w radzie nadzorczej Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. z siedzibą w Katowicach.
16 UCHWAŁA NR 0150/II/14/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Tychy.
17 UCHWAŁA NR 0150/II/13/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 5 grudnia 2006r. w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy przez Przewodniczącego Rady Miasta Tychy.
18

UCHWAŁA NR 0150/II/12/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/V/59/03 Rady Miasta Tychy z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości diet i zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych oraz przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej.

Powrót