Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2014 - 2018
1

UCHWAŁA NR LI/857/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki: 1805/83 o powierzchni 970 m2, 2317/83 o powierzchni 3850 m2 , stanowiących własność „Śródmieście” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach

2

UCHWAŁA NR LI/856/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych w Gminie Miasta Tychy na lata 2018-2022

3

UCHWAŁA NR LI/855/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Tychy

4

UCHWAŁA NR LI/854/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Parku Górniczego w Tychach

5

UCHWAŁA NR LI/853/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Jaskrów, Dzwonkowej i Cmentarnej oraz Cmentarza Komunalnego w Tychach

6

UCHWAŁA NR LI/852/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Tulipanów i Piaskowej w Tychach

7

UCHWAŁA NR LI/851/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Narcyzów 24

8

UCHWAŁA NR LI/850/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (na czas nieoznaczony)

9

UCHWAŁA NR LI/849/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat)

10

UCHWAŁA NR LI/848/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2018 - 2028

11

UCHWAŁA NR LI/847/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2018 r.

Powrót