Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2014 - 2018
1

UCHWAŁA NR L/846/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/717/17 Rady Miasta Tychy z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok

2

UCHWAŁA NR L/845/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Tychy”

3

UCHWAŁA NR L/844/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu Miasta Tychy inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Tychy

4

UCHWAŁA NR L/843/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia intencji o przekształceniu jednostki budżetowej Miasta Tychy Miejskiego Zarządu Komunikacji w Tychach w jednostkę budżetową Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii

5

UCHWAŁA NR L/842/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie przekazania przez Gminę Miasta Tychy zadań z zakresu organizowania publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich

6

UCHWAŁA NR L/841/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (na czas nieoznaczony)

7

UCHWAŁA NR L/840/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat)

8

UCHWAŁA NR L/839/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu (garaż)

9

UCHWAŁA NR L/838/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul. Oświęcimskiej

10

UCHWAŁA NR L/837/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Tychy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

11

UCHWAŁA NR L/836/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania Statutu instytucji kultury pod nazwą AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy

12

UCHWAŁA NR L/835/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XLIX/810/18 Rady Miasta Tychy z dnia 21 czerwca 2018 r. dotyczącej przyznania dyrektorom publicznych szkół i przedszkoli zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2018/20

13

UCHWAŁA NR L/834/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie złożenia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w Katowicach z dnia 3 lipca 2018 r. nr NPII.4131.1.306.2018 stwierdzające nieważność Uchwały Nr XLVIII Rady Miasta Tychy z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia stypendium miasta Tychy pn. „Tyskie Orły”  dla uczniów mających znaczące osiągnięcia będące wynikiem  ich uzdolnień i zainteresowań, kreatywności i przedsiębiorczości lub mających znaczące osiągnięcia sportowe oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania  stypendiów miasta Tychy pn. „Tyskie Orły”

14

UCHWAŁA NR L/833/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 24 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 4 w Tychach

15

UCHWAŁA NR L/832/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/416/16 Rady Miasta Tychy z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ustanowienia stypendium Miasta Tychy pn. „Lider zawodu” dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe mających znaczące osiągnięcia w zakresie kształcenia w zawodzie oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów Miasta Tychy pn. „Lider zawodu”

16

UCHWAŁA NR L/831/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania usługobiorcy, realizowane przez Gminę Miasta Tychy w ramach projektu „Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych - konkurs oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

17

UCHWAŁA NR L/830/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie przystąpienia Miasta Tychy do projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne

18

UCHWAŁA NR L/829/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wykorzystania środków na finansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przekazanych do realizacji powiatom z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku

19

UCHWAŁA NR L/828/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2018 - 2028

20

UCHWAŁA NR L/827/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2018 r.

21

UCHWAŁA NR L/826/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/585/17 Rady Miasta Tychy z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym na finansowanie  wydatków majątkowych miasta Tychy w latach 2018 - 2021

22

UCHWAŁA NR L/825/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Tychy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

23

UCHWAŁA NR L/824/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/802/18 Rady Miasta Tychy z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia dla miasta Tychy maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz ograniczenia nocnej sprzedaży napojów alkoholowych

24

UCHWAŁA NR L/823/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia na terenie miasta Tychy odrębnych obwodów głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

25

UCHWAŁA NR L/822/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/801/18 Rady Miasta Tychy z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta na II półrocze 2018 r.

26

UCHWAŁA NR L/821/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej - Osiedle „Z”

27

UCHWAŁA NR L/820/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad podziału środków budżetowych dla jednostek pomocniczych miasta Tychy oraz wysokości środków budżetowych dla jednostek pomocniczych na rok 2019

28

UCHWAŁA NR L/819/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie rozwiązania stosunku pracy z radnym Damianem Fierlą

Powrót