Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2014 - 2018
1

UCHWAŁA NR XLIX/818/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę prawa własności nieruchomości o powierzchni 0,2283 ha, numer działki 2454/83, na prawo użytkowania wieczystego nieruchomości o powierzchni 0,2711 ha, numer działki 4527/26

2

UCHWAŁA NR XLIX/817/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie: ul. Edukacji, Grota Roweckiego, Trzy Stawy oraz Parku Północnego w Tychach

3

UCHWAŁA NR XLIX/816/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Grota-Roweckiego, Edukacji i Elfów oraz kościoła pod wezwaniem Świętej Rodziny w Tychach

4

UCHWAŁA NR XLIX/815/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Starokościelnej, Jaworowej oraz Alei Bielskiej i Potoku Tyskiego w Tychach

5

UCHWAŁA NR XLIX/814/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie Alei Bielskiej i ulicy Władysława Sikorskiego w Tychach

6

UCHWAŁA NR XLIX/813/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Tychy nr XXIV/423/16 z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami i lokalami użytkowymi

7

UCHWAŁA NR XLIX/812/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy, stanowiącej część działki nr 755/70 (na czas nieoznaczony)

8

UCHWAŁA NR XLIX/811/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat)

9

UCHWAŁA NR XLIX/810/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie przyznania dyrektorom publicznych szkół i przedszkoli zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2018/2019

10

UCHWAŁA NR XLIX/809/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/523/17 Rady Miasta Tychy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

11

UCHWAŁA NR XLIX/808/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/415/16 Rady Miasta Tychy z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych w mieście Tychy

12

UCHWAŁA NR XLIX/807/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/416/16 Rady Miasta Tychy z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ustanowienia stypendium Miasta Tychy pn. „Lider zawodu” dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe mających znaczące osiągnięcia w zakresie kształcenia w zawodzie oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów Miasta Tychy pn. „Lider zawodu”

13

UCHWAŁA NR XLIX/806/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020”

14

UCHWAŁA NR XLIX/805/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2018 - 2028

15

UCHWAŁA NR XLIX/804/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2018 r.

16

UCHWAŁA NR XLIX/803/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/706/17 Rady Miasta Tychy z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych udzielanych w 2018 roku z budżetu miasta Tychy dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach

17

UCHWAŁA NR XLIX/802/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia dla miasta Tychy maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz ograniczenia nocnej sprzedaży napojów alkoholowych

18

UCHWAŁA NR XLIX/801/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta na II półrocze 2018 r.

Powrót