Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2014 - 2018
1

UCHWAŁA NR XLVIII/800/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego obywatela Miasta Tychy

2

UCHWAŁA NR XLVIII/799/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Stoczniowców 70

3

UCHWAŁA NR XLVIII/798/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul. Nowokościelnej

4

UCHWAŁA NR XLVIII/797/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat)

5

UCHWAŁA NR XLVIII/796/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLIV/726/18 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/612/17 Rady Miasta Tychy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia prowadzenia wspólnej obsługi szkół i placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest miasto Tychy

6

UCHWAŁA NR XLVIII/795/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XXVII/596/09 Rady Miasta Tychy z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy

7

UCHWAŁA NR XLVIII/794/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia stypendium miasta Tychy pn. „Tyskie Orły” dla uczniów mających znaczące osiągnięcia będące wynikiem ich uzdolnień i zainteresowań, kreatywności i przedsiębiorczości lub mających znaczące osiągnięcia sportowe oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów miasta Tychy pn. „Tyskie Orły”

8

UCHWAŁA NR XLVIII/793/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

9

UCHWAŁA NR XLVIII/792/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/524/12 Rady Miasta Tychy z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia statutu i nadania nazwy placówce opiekuńczo-wychowawczej w Tychach

10

UCHWAŁA NR XLVIII/791/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Tychy za I półrocze, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Tychy oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

11

UCHWAŁA NR XLVIII/790/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2018 - 2028

12

UCHWAŁA NR XLVIII/789/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2018 r.

13

UCHWAŁA NR XLVIII/788/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tychy za okres działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku

14

UCHWAŁA NR XLVIII/787/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Tychy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok

15

UCHWAŁA NR XLVIII/786/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji Rady Miasta Tychy w 2017 r.

Powrót