Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2014 - 2018
1

UCHWAŁA NR XLVII/785/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego MEGREZ Spółki  z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach

2

UCHWAŁA NR XLVII/784/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy

3

UCHWAŁA NR XLVII/783/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Tychy na rok 2018

4

UCHWAŁA NR XLVII/782/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasta Tychy na rok 2018

5

UCHWAŁA NR XLVII/781/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul. Spacerowej

6

UCHWAŁA NR XLVII/780/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul. Katowickiej

7

UCHWAŁA NR XLVII/779/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul. Borowej

8

UCHWAŁA NR XLVII/778/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego, nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul. Ziębiej

9

UCHWAŁA NR XLVII/777/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (na czas nieoznaczony)

10

UCHWAŁA NR XLVII/776/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat)

11

UCHWAŁA NR XLVII/775/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, zasad zwalniania z realizacji tego obowiązku oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych stanowisk nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy

12

UCHWAŁA NR XLVII/774/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2018 - 2028

13

UCHWAŁA NR XLVII/773/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2018 r.

14

UCHWAŁA NR XLVII/771/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Miasta Tychy na stałe obwody głosowania

15

UCHWAŁA NR XLVII/770/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych do stanu faktycznego

16

UCHWAŁA NR XLVII/772/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/706/17 Rady Miasta Tychy z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych udzielanych w 2018 roku z budżetu miasta Tychy dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach

Powrót