Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2014 - 2018
1

UCHWAŁA NR XLVI/769/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach

2

UCHWAŁA NR XLVI/768/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie pozytywnego zaopiniowania obniżenia kapitału zakładowego Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej Spółka Akcyjna w Tychach

3

UCHWAŁA NR XLVI/767/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/319/16 Rady Miasta Tychy z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tychy

4

UCHWAŁA NR XLVI/766/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/290/15 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2015 r.w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku

5

UCHWAŁA NR XLVI/765/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/289/15 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru e-deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

6

UCHWAŁA NR XLVI/764/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/288/15 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

7

UCHWAŁA NR XLVI/763/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/270/15 Rady Miasta Tychy z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie Statutu Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach

8

UCHWAŁA NR XLVI/762/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/247/15 Rady Miasta Tychy z dnia 29 października 2015 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

9

UCHWAŁA NR XLVI/761/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/245/15 Rady Miasta Tychy z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

10

UCHWAŁA NR XLVI/760/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/750/18 Rady Miasta Tychy z dnia 22 lutego 2018 r.  w sprawie uchylenia Uchwały nr XII/178/15 Rady Miasta Tychy z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

11

UCHWAŁA NR XLVI/759/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul. Towarowej

12

UCHWAŁA NR XLVI/758/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (na czas nieoznaczony)

13

UCHWAŁA NR XLVI/757/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat)

14

UCHWAŁA NR XLVI/756/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 2 marca 2018 r. (NR IFIII.4131.1.19.2018) stwierdzające nieważność uchwały Nr XLIV/728/18 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Czułowskiej, Katowickiej, Tulipanów i Piaskowej w Tychach

15

UCHWAŁA NR XLVI/755/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Miasto Tychy przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

16

UCHWAŁA NR XLVI/754/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2018 - 2028

17

UCHWAŁA NR XLVI/753/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2018 r.

18

UCHWAŁA NR XLVI/752/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Tychy na okręgi wyborcze

Powrót