Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2014 - 2018
1

UCHWAŁA NR XLV/751/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy  Miastem Tychy a Górnośląsko–Zagłębiowską Metropolią

2

UCHWAŁA NR XLV/750/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały nr  XII/178/15 Rady Miasta Tychy z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

3

UCHWAŁA NR XLV/749/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Tychy na lata 2016-2018 zatwierdzonym uchwałą nr XX/353/16 Rady Miasta Tychy z dnia 28 kwietnia 2016 r.

4

UCHWAŁA NR XLV/748/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Miasta Tychy na lata 2018-2021

5

UCHWAŁA NR XLV/747/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Tychy na lata 2017-2019 zatwierdzonym uchwałą nr XXV/438/16 Rady Miasta Tychy z dnia 29 września 2016 r.

6

UCHWAŁA NR XLV/746/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych w Gminie Miasta Tychy na lata 2018-2021

7

UCHWAŁA NR XLV/745/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (na czas nieoznaczony)

8

UCHWAŁA NR XLV/744/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat)

9

UCHWAŁA NR XLV/743/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/699/17 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat)

10

UCHWAŁA NR XLV/742/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie: Alei Bielskiej, ul. Żwakowskiej i Harcerskiej oraz linii kolejowej w Tychach

11

UCHWAŁA NR XLV/741/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazw parkom położonym na terenie Miasta Tychy

12

UCHWAŁA NR XLV/740/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/523/17 Rady Miasta Tychy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

13

UCHWAŁA NR XLV/739/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wykorzystania środków na finansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przekazanych do realizacji powiatom z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku

14

UCHWAŁA NR XLV/738/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2018 - 2028

15

UCHWAŁA NR XLV/737/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2018 r.

Powrót