Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2014 - 2018
1

UCHWAŁA NR LII/874/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 15 października 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w zakresie dotacji udzielonych Spółce Tyski Sport S.A.

2

UCHWAŁA NR LII/873/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 15 października 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Tyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego  Spółki  z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach

3

UCHWAŁA NR LII/872/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIX/343/16 Rady Miasta Tychy z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie Statutu Miejskiego Zarządu Komunikacji w Tychach

4

UCHWAŁA NR LII/871/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 15 października 2018 r. w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej Miasta Tychy Miejskiego Zarządu Komunikacji w Tychach w jednostkę budżetową Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii

5

UCHWAŁA NR LII/870/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 15 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy, oznaczonej jako część działki nr 4933/33 (na czas nieoznaczony)

6

UCHWAŁA NR LII/869/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 15 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat)

7

UCHWAŁA NR LII/868/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 15 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych, nieruchomości gruntowych położonych w Tychach przy ul. Spacerowej / Mała Aleja Róż i Zimorodków.

8

UCHWAŁA NR LII/867/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 15 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy al. Niepodległości

9

UCHWAŁA NR LII/866/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustalenia zasad finansowania inwestycji i remontów nieruchomości stanowiących współwłasność Gminy Miasta Tychy związanych z rewitalizacją nieruchomości osiedla „A” łącznie z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej

10

UCHWAŁA NR LII/865/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 15 października 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze miasta Tychy

11

UCHWAŁA NR LII/864/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/612/17 Rady Miasta Tychy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia prowadzenia wspólnej obsługi szkół i placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest miasto Tychy

12

UCHWAŁA NR LII/863/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2018-2028,

13

UCHWAŁA NR LII/862/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2018 r.

14

UCHWAŁA NR LII/861/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/585/17 Rady Miasta Tychy z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym na finansowanie  wydatków majątkowych miasta Tychy w latach 2018 – 2021

15

UCHWAŁA NR LII/860/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 15 października 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Doraźnej Komisji ds. monitorowania realizacji projektu „Inteligentny System Transportu – ITS Tychy” w 2018 r. oraz jej rozwiązania

16

UCHWAŁA NR LII/859/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 15 października 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji w 2018 r.

17

UCHWAŁA NR LII/858/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Tychy

Powrót