Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2014 - 2018
1

UCHWAŁA NR XLIV/736/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Tychy z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

2

UCHWAŁA NR XLIV/735/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/319/16 Rady Miasta Tychy z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tychy

3

UCHWAŁA NR XLIV/734/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/247/15 Rady Miasta Tychy z dnia 29 października 2015 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

4

UCHWAŁA NR XLIV/733/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego, nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul. Mikołowskiej

5

UCHWAŁA NR XLIV/732/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego, nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul. Mikołowskiej 66

6

UCHWAŁA NR XLIV/731/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego, nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul. Mikołowskiej

7

UCHWAŁA NR XLIV/730/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (na czas nieoznaczony)

8

UCHWAŁA NR XLIV/729/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat)

9

UCHWAŁA NR XLIV/728/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Czułowskiej, Katowickiej, Tulipanów i Piaskowej w Tychach

10

UCHWAŁA NR XLIV/727/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Tulipanów i Piaskowej w Tychach

11

UCHWAŁA NR XLIV/726/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/612/17 Rady Miasta Tychy z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia prowadzenia wspólnej obsługi szkół i placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest miasto Tychy

12

UCHWAŁA NR XLIV/725/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia regulaminu  otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowany jest oddział przedszkolny oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego

13

UCHWAŁA NR XLIV/724/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej w Tychach oraz liczby punktów za te kryteria i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania poszczególnych kryteriów

14

UCHWAŁA NR XLIV/723/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów za kryteria naboru oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, w przypadku dysponowania przez szkoły wolnymi miejscami po przyjęciu uczniów zamieszkałych w obwodach szkół

15

UCHWAŁA NR XLIV/722/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Rady Muzeum Miejskiego w Tychach

16

UCHWAŁA NR XLIV/721/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Tyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki  z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach

17

UCHWAŁA NR XLIV/720/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2018 - 2028

18

UCHWAŁA NR XLIV/719/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2018 r.

19

UCHWAŁA NR XLIV/718/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Tychy

Powrót