Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2014 - 2018
1

UCHWAŁA NR XXXIX/620/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tychy

2

UCHWAŁA NR XXXIX/619/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/487/16 Rady Miasta Tychy z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok

3

UCHWAŁA NR XXXIX/618/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/547/17 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu w Katowicach na finansowanie bieżącej konserwacji starego koryta rzeki Gostynka w km 0+000 - 4+500

4

UCHWAŁA NR XXXIX/617/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy prawa własności działek nr 1632/77 i 1633/77 położonych przy ul. Leśnej w Tychach

5

UCHWAŁA NR XXXIX/616/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (na czas nieoznaczony)

6

UCHWAŁA NR XXXIX/615/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat)

7

UCHWAŁA NR XXXIX/614/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę A         B          i K         N         wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach o stwierdzenie nieważności części Uchwały Nr XVIII/310/16 Rady Miasta Tychy z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Tychy dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

8

UCHWAŁA NR XXXIX/613/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XXXVIII/594/17 Rady Miasta Tychy z dnia 22 czerwca 2017 r. dotyczącej przyznania dyrektorom publicznych szkół i przedszkoli zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2017/2018

9

UCHWAŁA NR XXXIX/612/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia prowadzenia wspólnej obsługi szkół i placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest miasto Tychy

10

UCHWAŁA NR XXXIX/611/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/146/15 Rady Miasta Tychy z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie określenia wysokości dotacji z budżetu miasta dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie miasta Tychy na słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych

11

UCHWAŁA NR XXXIX/610/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wykorzystania środków na finansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przekazanych do realizacji powiatom z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku

12

UCHWAŁA NR XXXIX/609/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

13

UCHWAŁA NR XXXIX/608/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2017 r.

14

UCHWAŁA NR XXXIX/607/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/579/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta na II półrocze 2017 r.

15

UCHWAŁA NR XXXIX/606/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad podziału środków budżetowych dla jednostek pomocniczych miasta Tychy oraz wysokości środków budżetowych dla jednostek pomocniczych na rok 2018

16

UCHWAŁA NR XXXIX/605/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Chojnice w województwie pomorskim w 2017 r.

Powrót