Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2014 - 2018
1

UCHWAŁA NR XXXVIII/604/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tychy za okres działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku

2

UCHWAŁA NR XXXVIII/603/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy

3

UCHWAŁA NR XXXVIII/602/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Pana B         Z      do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na Uchwałę Nr XXXI/513/17 Rady Miasta Tychy z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Centrum Miasta Tychy – etap pierwszy”

4

UCHWAŁA NR XXXVIII/601/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Lokalnej, Serdecznej, linii kolejowej oraz doliny potoku Tyskiego w Tychach

5

UCHWAŁA NR XXXVIII/600/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie: ul. Serdecznej, Potoku Tyskiego i linii kolejowej w Tychach

6

UCHWAŁA NR XXXVIII/599/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Mąkołowiec w Tychach – etap II

7

UCHWAŁA NR XXXVIII/598/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Katowickiej, rzeki Mlecznej, kompleksu leśnego oraz ulicy Pod Lasem i Zwierzynieckiej w Tychach – etap I

8

UCHWAŁA NR XXXVIII/597/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nadawania nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych, rond ulicznych, parków i skwerów

9

UCHWAŁA NR XXXVIII/596/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (na czas nieoznaczony)

10

UCHWAŁA NR XXXVIII/595/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat)

11

UCHWAŁA NR XXXVIII/594/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przyznania dyrektorom publicznych szkół i przedszkoli zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2017/2018

12

UCHWAŁA NR XXXVIII/593/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie odmowy realizacji wezwania do usunięcia naruszenia prawa Uchwałą Nr XVIII/310/16 Rady Miasta Tychy z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Tychy dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

13

UCHWAŁA NR XXXVIII/592/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę B     J           - W       i  M       K            wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach o stwierdzenie niezgodności z prawem § 2 ust. 5 w części odwołującej się do ust. 11,  § 2 ust. 11 i § 3 ust. 4 pkt 2 Uchwały Nr XVIII/310 /16 Rady Miasta Tychy z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Tychy dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

14

UCHWAŁA NR XXXVIII/591/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Śląskiego wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach o stwierdzenie nieważności w części Uchwały Nr XXII/389/16 Rady Miasta Tychy z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu oświaty

15

UCHWAŁA NR XXXVIII/590/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Dziennym Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” w Tychach przy ul. Batorego 57

16

UCHWAŁA NR XXXVIII/589/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” w Tychach

17

UCHWAŁA NR XXXVIII/588/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

18

UCHWAŁA NR XXXVIII/587/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2017 r.

19

UCHWAŁA NR XXXVIII/586/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/477/16 Rady Miasta Tychy z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych udzielanych w 2017 roku z budżetu miasta Tychy dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach

20

UCHWAŁA NR XXXVIII/585/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym na finansowanie  wydatków majątkowych miasta Tychy w latach 2018 - 2021

21

UCHWAŁA NR XXXVIII/584/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miasta Tychy prawa własności nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki nr 1617/240 i 464/240, położone przy ul. Promnickiej w Kobiórze

22

UCHWAŁA NR XXXVIII/583/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Tychy prawa własności nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki nr 4117/73 i 4123/79, położonych przy al. Jana Pawła II w Tychach

23

UCHWAŁA NR XXXVIII/582/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/5/14 Rady Miasta Tychy z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji Rady Miasta Tychy

24

UCHWAŁA NR XXXVIII/581/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz Gminy Miasta Tychy nieruchomości, oznaczonych jako działki: nr 4123/79 o powierzchni 0,3029 ha oraz nr 4117/73 o powierzchni 0,2575 ha, stanowiących własność „Śródmieście”  Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach

25

UCHWAŁA NR XXXVIII/580/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/383/16 Rady Miasta Tychy z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy i nadania jej statutu oraz w sprawie określenia jednostek obsługiwanych i zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi

26

UCHWAŁA NR XXXVIII/579/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta na II półrocze 2017 r.

27

UCHWAŁA NR XXXVIII/578/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/4/14 Rady Miasta Tychy z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Tychy

28

UCHWAŁA NR XXXVIII/577/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/5/14 Rady Miasta Tychy z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji Rady Miasta Tychy

Powrót