Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2014 - 2018
1

UCHWAŁA NR XXXVII/576/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków

2

UCHWAŁA NR XXXVII/575/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Tychy na lata 2016-2018 zatwierdzonym uchwałą Nr XX/353/16 Rady Miasta Tychy z dnia 28 kwietnia 2016 r.

3

UCHWAŁA NR XXXVII/574/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu w Katowicach na finansowanie bieżącej konserwacji starego koryta rzeki Gostynka w km 0+000 - 4+500

4

UCHWAŁA NR XXXVII/573/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Tychy na lata 2014-2020

5

UCHWAŁA NR XXXVII/572/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XI/220/2011 Rady Miasta Tychy z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Tychy, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich

6

UCHWAŁA NR XXXVII/571/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ustanowienia wyróżnień i nagród miasta Tychy w związku z osiągnięciami w działalności  sportowej oraz ustanowienia nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe

7

UCHWAŁA NR XXXVII/570/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Spacerowej i Grota-Roweckiego w Tychach

8

UCHWAŁA NR XXXVII/569/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Jaroszowickiej i Mysłowickiej oraz doliny rzeki Mlecznej w Tychach

9

UCHWAŁA NR XXXVII/568/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie: ul. Serdecznej, Potoku Tyskiego, Potoku Nowotyskiego i linii kolejowej w Tychach.

10

UCHWAŁA NR XXXVII/567/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat)

11

UCHWAŁA NR XXXVII/566/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (na czas nieoznaczony)

12

UCHWAŁA NR XXXVII/565/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Tychach w rejonie ul. Gilów

13

UCHWAŁA NR XXXVII/564/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/27/15 Rady Miasta Tychy z dnia  29 stycznia 2015 r. w sprawie  wyboru Zastępców Przewodniczących komisji stałych Rady Miasta Tychy

14

UCHWAŁA NR XXXVII/563/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/4/14 Rady Miasta Tychy z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Tychy

15

UCHWAŁA NR XXXVII/562/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Tychy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok

16

UCHWAŁA NR XXXVII/561/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

17

UCHWAŁA NR XXXVII/560/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

18

UCHWAŁA NR XXXVII/559/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2017 r.

19

UCHWAŁA NR XXXVII/558/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji Rady Miasta Tychy w 2016 r.

20

UCHWAŁA NR XXXVII/557/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie poparcia Karty Samorządności

21

UCHWAŁA NR XXXVI/556/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii przez Radę Miasta Tychy o wejściu miasta Tychy w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 9 marca 2017 o związku metropolitalnym w województwie śląskim

Powrót